НСОРБ предлага промени в действащата нормативна уредба за оптимизиране на автобусните превози в условия на криза

24.03.2020

459

Въведеното извънредно положение в страната изправи много общини пред затруднения в оптимизирането на разписанията на автобусните превози за гражданите. Проблеми от финансово-икономически характер възникват както за превозвачите, в това число и за общинските търговски дружества със сходен предмет на дейност, така и за общините, които следва да управляват транспортните услуги на своята територия в интерес на гражданите.

НСОРБ се обърна с писмо до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в което се посочва, че предвидените в Наредба №2/15.03.2002 г. ред и условия за извършване на промени в съществуващите маршрутни разписания не осигуряват необходимата гъвкавост на кметовете на общини за адаптиране към ситуация като тази, в която страната ни се намира в момента и за минимизиране загубите за икономическите оператори.

В тази връзка НСОРБ предлага да бъде инициирана нормативна промяна в Закона за автомобилните превози,  респективно в Наредба №2/15.03.2002 г., чрез въвеждане на изрична разпоредба, която да регламентира правомощие на кмета на общината, при определени обстоятелства, да извършва промени по възложени от него маршрутни разписания, след съгласуване с компетентните органи.

Целта на предложеното е да бъде гарантирано предоставянето на транспортни услуги на населението и да бъде предоставена възможност за отчитане на негативните икономически последици за автобусните превозвачи.

НСОРБ припомня, че в процеса на обсъждане на Законопроекта за мерките по време на извънредното положение, Сдружението представи предложение на кметовете на общини да бъде предоставено правомощие за периода на действие на извънредното положение и след съгласуване с компетентните органи, да извършват промени по възложените от тях маршрутни разписания за обществен превоз на пътници. За съжаление, предложението на НСОРБ не беше прието в окончателния вариант на Закона.