НСОРБ обсъжда бъдещо тясно сътрудничество с Икономическия и социален съвет

11.02.2021

114

Ръководството на НСОРБ обсъди с председателя на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова перспективите за дългосрочно партньорство по приоритетни за местната власт въпроси. В работната среща взеха участие заместник-председателите на УС на НСОРБ Донка Михайлова – кмет на община Троян и Иво Димов – кмет на община Димитровград, както и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Новото ръководство на ИСС в лицето на неговия председател Зорница Русинова, има амбициозни планове за по-активно обвързване на дейността на Съвета с работата на новия Парламент и в тази насока ще бъде търсено партньорство с НСОРБ. ИСС дава възможност за  широко и пълноценно включване на структурите на гражданското общество по важни законодателни инициативи, извън ограничените възможности, на дискусиите в ресорните парламентарни комисии.

Кметът на Троян Донка Михайлова припомни, че е била един от народните представители, гласували Закона за Икономическия и социален съвет, а по-късно, като част от ръководството на НСОРБ е участвала и  в подготовката на анализа за планинските райони. Тя подчерта, че е най-важно двете организации да намерят правилния механизъм разработваните позиции и становища да намират реален израз в приеманите законови норми.

Обсъдена бе и възможността НСОРБ периодично да запознава членовете на ИСС с проблемите, които стоят пред българските общини и  те да стават обект на актовете на Икономическия и социален съвет. Един от тези въпроси, от гледна точка на НСОРБ, е темата за финансовата децентрализация – проблем, който засяга гражданите и бизнеса, социалните партньори и администрацията и е сериозно предизвикателство пред законодателната дейност на бъдещото Народно събрание. В тази посока се предвижда да бъдат и едни от първите съвместни инициативи на двете структури.

Кметът на Димитровград Иво Димов изрази надежда, че в лицето на новия председател ИСС има ръководител със солиден административен опит и задълбочени познания за смисъла и цената на доброто партньорство с общините. Той оцени срещата като добър знак за новото ниво на сътрудничество и подчерта, че от страна на НСОРБ членовете на ИСС могат да разчитат на динамичен, коректен и гъвкав партньор, открит за диалог и търсене на решения в различни сфери на обществения живот. Иво Димов открои децентрализацията, практическото прилагане на принципите на зелената сделка и изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост като едни от първите теми в полето на бъдещото сътрудничество.

„Работодателите и синдикатите, представени в ИСС, са особено важен сегмент при обсъждането на въпросите, свързани с децентрализацията“ – подчерта изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Тя припомни, че Сдружението отдавна работи по различни подходи за споделяне на част от националните данъци с общините, в процеса са включени много икономисти и експерти, но визията на членовете на ИСС би могла значително да допринесе за ясното разбиране на смисъла от подобна кардинална промяна за цялото общество.

Важно поле за сътрудничество са и новите Регионални съвети за развитие, където освен общините, свои представители имат и структурите, членуващи в ИСС.

ИСС осъществява сътрудничество и поддържа контакти с Европейския икономически и социален комитет, а участието на членовете на НСОРБ в работата на Комитета на регионите е сериозна предпоставка за изработването на съвместни позиции и инициативи по важни въпроси от взаимен интерес и с оглед националните приоритети.

Предстои още преди парламентарните избори да бъде организирана среща на УС на НСОРБ с председателския съвет на ИСС, на която да бъдат набелязани конкретни аспекти и форми на сътрудничество.