НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и разпространение на наръчници“.

752

НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и разпространение на наръчници“.