НСОРБ настоява за равен достъп на общините до средства за обновяване и изграждане на ВиК инфраструктура

13.11.2020

177

На 12 ноември, членове на УС и КС на НСОРБ, ръководствата на Постоянните комисии по земеделие, гори, селски и планински райони и европейски фондове и експерти от Сдружението, взеха участие в организирано от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) представяне на бъдещата Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи и ГПСОВ за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж.

Първоначалните предложения и реакции на общините и НСОРБ по параметрите на представената Програма:

  • Интервенции на територията на цялата страна, т.е. без априорно изключване на неконсолидираните области;
  • Фокус върху всички агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж., без да се дава приоритет на тези с над 5 000 е.ж.;
  • Приоритизиране на проектите на база: въздействието им върху водни тела, степен на проектна готовност, степен на съществуваща изграденост на съоръженията, която да се доближава но изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчните води и др.;
  • Намаляване на заложеното 20% самоучастие на общините или осигуряване на други източници за покриването му.

В дискусията представителите на общините поставиха въпроси, на които от МОСВ на този етап не се получиха отговори. Те бяха свързани с отговорното ведомство за администрирането на Програмата, процедурата по осигуряването на 10% финансиране от ПУДООС/ държавния бюджет, възможност за интервенции в кварталите на големите градове и населените места под 2 000 е.ж. в близост до градовете.

В обсъждането участваха и представители на Дирекция „ВиК“ към МРРБ, УО на ОП „Околна среда“, Съюза на ВиК операторите в Р България, „Български ВиК холдинг“ АД и др.

Предстои УС на НСОРБ да обсъди обхвата и условията за допустимост по Програмата, а Сдружението да депозира официалното си становище по същата.

За 18 ноември е планирано представянето на Програмата на заинтересовани лица от политическото ръководство на МОСВ. Преди това същата ще бъде обсъдена и от Висшия консултативен съвет по водите.

Програмата е част от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, резюме на който е публикувано на интернет-страницата на НСОРБ на https://www.namrb.org/plan-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost-na-r-balgariia

Подробна информация за програмата за обновяване на ВиК сектора, представена от МОСВ можете да изтеглите от прикачения файл.