НСОРБ изпрати писмо до министъра на здравеопазването и управителя на НЗОК с предложения за краткосрочни мерки в подкрепа на общинските лечебни заведения

06.12.2021

157

НСОРБ изпрати писмо до министъра на здравеопазването и управителя на НЗОК  с конкретни предложения за краткосрочни мерки в подкрепа на общинските лечебни заведения:

  1. Продължаване действието на приетото допълнение в „Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ № РД-НС-05-9-17/28.10.2021г. до 30 април 2022 година. Лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ, при които през отчетния период са заети не по-малко от 10 % от определените със заповед от РЗИ болнични легла за лечение на пациенти с COVID-19, през м. януари, февруари, март и април 2022 г., да получават заплащане в размер на 100% от определените месечни стойности за тези месеци.
  2. Да продължи до края на срока на обявената епидемиологична обстановка през 2022 година мярката изпълнителите на медицинска помощ (с изключение на лечебните заведения отговарящи на условията по предходното предложение), на дентална помощ и на медико-диагностични дейности да получават 85 % от определените месечни стойности за месеците при обявена епидемиологична обстановка.
  3. Да влезе в сила приложението на клинична пътека №267 „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19“, като се подпише анекс към договорите на болниците и НЗОК.
  4. Да се компенсират с допълнителни средства лечебните заведения за болнична помощ за предоставени медицински услуги при случаи с отклонения от клиничната пътека, рехоспитализираните случаи със същата основна диагноза и случаите по клинична пътека, насочени към друга болница.

Целта на предложенията е гарантиране на нормалното функциониране на общинските болници, както и тяхната устойчивост.