НСОРБ депозира становище по новата операция Патронаж + по ОП РЧР

19.11.2020

234

В рамките на спешна писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), се предложи одобряване на: изменение на текстовете на програмата; критерии за избор по операции; изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. и Годишния план за действие за мерките по информация и комуникация на програмата, в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за 2021 г.

След проведено в спешен порядък проучване сред общините, по което се получиха коментари и бележки от над 43 общини, НСОРБ депозира становище по писмената процедура, касаещо критериите за избор по операция „Патронажна грижа +“.

В становището ни, предложихме:

  • районите на общините да се включат сред допустимите кандидати и партньори по операцията;
  • да е допустимо партньорството между общините/районите на общините;
  • да се прецизират и допълнят допустимите дейност по: осигуряване на лични предпазни средства, за всички целеви групи включени в операцията; да се разшири дейността по тестването на персонала и на потребителите на държавно делегираните услуги, с този предоставящ патронажните грижи;
  • нова дейност „Допълнителни възнаграждения на служители на първа линия, които обслужват потребители на социални услуги с положителни тестове за корона вирус, карантинирани и изолирани в съответната социална услуга“, както и възможност за сключване на договори по реда на ЗЗД с персонал за предоставяне на услуги.

Операцията „Патронажна грижа +“, по която общините ще са директни бенефициенти, цели да осигури патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата и дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Бюджетът на операцията, която е с продължителност до 2023 г., е 85 млн. лв., като в Условията за кандидатстване по процедурата, ще бъдат посочени максималните размери на помощта за всяка община. Обявяването на процедурата е планирано за м. декември, със срок за кандидатстване м. февруари 2021 г.

Предложеното изменение на текстовете на ОП РЧР, което НСОРБ подкрепи, касае програмиране на допълнителни средства по Инициативата за младежка заетост (ИМЗ). Средствата, с които се завишава бюджета на програмата са около 85 хил. евро, с които ще се активират и насочват към заетост неактивни младежи в Северозападния регион.  

НСОРБ благодари на общините, които в много кратък срок депозираха резонни коментари и бележки по операцията за Патронажната грижа.