НСОРБ дава възможност за безплатни консултации за общините в сферата на обществените поръчки, държавните помощи и финансовите инструменти до края на 2020 г.

06.03.2019

2145

НСОРБ осигурява възможност за подпомагане подготовката и изпълнението на проекти на общините, чрез безплатна експертна подкрепа в сферите на:

  • Обществени поръчки- подготовка на документация, провеждане на процедури, подготовка на становища по конкретни казуси, на възражения по изводи от доклади на контролните органи и други;
  • Държавни помощи- експертни становища и разработки по съблюдаване режима на държаните помощи, решаване на специфични казуси и други;
  • Финансови инструменти - подготовка и изпълнение на проекти, становища по казуси, консултации и други.

На база идентифицирани през последните години основни теми, по които е необходима външна експертна помощ за общините, НСОРБ подготви и защити проект „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“. Една от основните дейности на проекта е насочена към подкрепа успешното изпълнение на общинските европроекти и по-конкретно – чрез осигуряване на квалифицирана външна консултантска помощ при провеждането на процедури по ЗОП, съблюдаване режима на държавните помощи и използването на финансови инструменти.

В зависимост от потребностите на общината, могат да бъдат заявени неограничен брой консултации. Няма ограничения за техния вид, обхват или форма на предоставяне.

Дейността ще се изпълнява от НСОРБ до приключване на проекта в края на 2020 г. или до изчерпване на определения финансов ресурс.

Допълнителна информация за начина и условията на заявяване на безплатна експертна подкрепа можете да видите на нашия сайт, в раздел "Безплатни консултации за общините": https://www.namrb.org/bezplatni-konsultacii-za-obshtchini

 

Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C01 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 4 651 246.53 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 3 953 559,55 лв. европейско и 697 686,98 лв. национално съфинансиране.