Новите програми „Хоризонт Европа“ и „Еразъм +“ – най-значителния публичен ресурс за подкрепа на иновации и наука

26.03.2021

273

Повече от 240 представители на общините взеха участие в организираната от НСОРБ среща с еврокомисаря по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел.

Еврокомисарят приветства инициативата и изрази готовност подобни разговори да се превърнат в традиция. М.Габриел представи новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2021-2027 г.), която е насочена към постигане на зелена, здрава, дигитална и приобщаваща Европа. С бюджета си от 95,5 млрд.евро „Хоризонт Европа“ става най-голямата публична програма в света за инвестиции в наука и иновации.

С 28 млр. Евро по-голям е и бюджетът на новата програма „Еразъм +“.

„Хоризонт Европа“ ще се прилага също и чрез Европейския отбранителен фонд и ще бъде допълнена от програмата за изследвания и обучения Евроатом.

Приоритетно ще бъдат подкрепяни проекти, насочени към ускоряване на зеления и цифров преход, укрепване на устойчивостта и подготвеността при кризи и подкрепа за глобалната конкурентоспособност на Европа.

Програмата е структурирана в 3 ключови стълба.

Първият от тях е „Високи постижения в научната област“. Той  има за цел да увеличи глобалната научна конкурентоспособност на ЕС. По този стълб ще бъдат  подкрепяни пилотни изследователски проекти, ръководени от водещи изследователи чрез Европейския научноизследователски съвет, стипендии за опитни изследователи, докторантски мрежи за обучение и обмен и ще инвестира в Научноизследователски инфраструктури от световна класа.

Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността в Европа е вторият стълб на програмата. Той е насочен в подкрепа на изследванията, свързани с обществените предизвикателства и укрепва технологичния и индустриален капацитет чрез клъстери в различни сфери като здравеопазване, култура, творчество и приобщаващо общество, гражданска сигурност, а също така и проекти в цифровата сфера.

Иновативна Европа е третият раздел на програмата „Хоризонт Европа“, който цели да превърне Европа във водеща по отношение създаването на пазарни иновации чрез Европейския съвет по иновации.

Предвижда се разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство (ERA) чрез увеличаване на подкрепата за държавите-членки на ЕС в усилията им да се възползват максимално от националния си потенциал за научни изследвания и иновации, насърчавайки по-тясно сътрудничество и разпространявайки високи постижения.

Нова общност за знание и иновации, посветен на творческите сектори. Тази общност трябва да стане оперативна през 2022 г. България има потенциала да бъде един от центровете за иновативни творчески индустрии.

Специална възможност за общините е да участват в новия формат на програмата – мисиите. Това са комплексни инициативи, обединяващи усилия в различни сектори, но обединени от обща цел с ясно въздействие върху обществото или създаването на политики, които да влияят върху по-широк кръг от населението. Тези проекти имат за цел да предоставят решения за някои от най-големите предизвикателства в световен мащаб като гарантират осъществяване на по-добра връзка между научните изследвания и иновациите на ЕС и потребностите на обществото и на гражданите.

Сферите, които ще се покриват от мисиите са борбата с рака, адаптиране към изменението на климата, включително рефлексия към промените в обществото, подобряване на екологичното равновесие в моретата и океана, вътрешните водни пътища и крайбрежните зони, интелигентни градове, а също така здраве и чисти храни.

Общите цели на програмата „Хоризонт Европа“:

  • До 2030 г. всички местни административни единици (LAU) и региони (NUTS) ще имат достъп до профили на климатичния риск и подобрени системи за ранно предупреждение за всички съответни рискове, ще са приели цялостни планове за управление на климатичния риск и ще разполагат с общностна инфраструктура и услуги, които са безопасни и работещи и достъпни при критични условия
  • До 2030 г. 200 европейски общности и региони ще са развили своя собствена визия за преход; съвместно създадени пътища за адаптация; съвместно проектирани и тествани приложими решения; и създадени благоприятни условия за социални трансформации към устойчивост на климата.
  • До 2030 г. 100 задълбочени демонстрации са довели до прилагане на решения, които са предизвикали социална трансформация, изграждане на дълбока устойчивост на климата и създаване на стойност, споделяна през границите.

Комисар Мария Габриел обърна внимание и на Програмата „Творческа Европа“, която в новия програмен период е със 60% по-голям бюджет, което кореспондира с разбирането на ЕК, че културата може да се превърне в мощен стимул за възстановяването на Европа.

За първи път и в програмата „Хоризонт Европа“ е предвидена подкрепа за създаване на клъстъри  „Култура и културно наследство“. С 300 млн. евро ще бъде финансирано създаването на европейски облак за културно наследство. Внего с дигитални версии на своите колекции ще се включат водещите музеи от Европа и Комисар Мария Габриел отправи покана към регионалните и националните музеи да се присъединят към тази инициатива, която ще позволи с помощта на съвременните технологии за бъде съхранено и популяризирано наследството на Стария континент.