Новите правила по Политиката на сближаване за периода 2021 – 2027

09.07.2021

106

 

След три години на нелеки преговори, между два състава на Еврокомисията и Парламента и държавите членки, съпроводени и допълнително усложнени от Covid пандемията, новото Кохезионно законодателство, най-после е факт.

На 30 юни в Официален вестник на Европейския съюз, се публикуваха регламентите от т.нар. „Кохезионен пакет“ за програмен период 2021-2027- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC

Регламентите са пет, влизат в сила от деня след публикуването им, в общ обем от над 710 страници са, налични са и в превод на български език и касаят:

  • Общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика;
  • Специфичните разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд;
  • Създаването на Европейския социален фонд плюс;
  • Специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Интеррег);
  • Създаването на Фонда за справедлив преход.

Ресурс от 373 млрд. евро по Политиката на сближаване (аналогичен на предложението на ЕК от м. май 2018 г.), определяна като „туптящото сърце на Европа“, е на разположение на държавите членки.

За България, това означава принос от ЕСФ+, ЕФРР и КФ от общо 10.157 млрд. евро, както и допълнителни 1. 178 млрд. евро от ФСП.

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ по програми и проекти, представя в резюме  https://www.namrb.org/normativna-uredba-2021-2027 по-важните разпоредби от отделните Регламенти, касаещи процеса на програмиране, управление и изпълнение на стратегическите документи на национално ниво осигуряващи достъп до Кохезионните фондовете.

Понастоящем се осъществяват интензивни неформални преговори между службите на Комисията и държавите членки, както по Споразуменията им за партньорство, така  и  по проектите на програмите. Комисията очаква да получи официално по-голямата част от Споразуменията до края на годината, a повечето програми през месец септември.