Новите моменти в правната рамка на държавната служба обсъдиха експерти от общините в рамките на обучение, организирано от „НСОРБ – Актив“

09.04.2021

194

При голям интерес премина организираното от „НСОРБ – Актив“ обучение на тема „Актуални промени в нормативната уредба на държавната служба“. Новостите представи Ваня Новакова – държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет.

Успоредно с конкретните промени в актовете, регламентиращи работата на държавните служители и задълженията на общинските администрации по подбора, назначаването и кариерното развитие на кадрите, участниците имаха възможност да коментират широк кръг конкретни въпроси и да обсъдят различни казуси. Обучението има освен значителна теоретична стойност, т.к. сред темите бяха и нови разпоредби, които предстои да влязат в сила от началото на месец юни, но и солиден практически смисъл, свързан с прилагането на нормативната уредба.

Участниците разгледаха подробно приетите на последното заседание на МС тази седмица промени в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при  по мобилност на държавните служители, както и последните изменения в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Промените касаят различните групи изисквания към кандидатите за заемане на длъжността – специфични и допълнителни, информацията за възнаграждението, която трябва да бъде предварително оповестена, както и целия процес на комуникация с кандидатите по време и след провеждане на конкурсите за заемане на държавна служба. Наредбата дава и нови параметри на изискванията за публичност и информация за самата конкурсна процедура.

Близо 70 експерти и ръководни кадри от различни нива на общинските администрации имаха възможност да получат подробни указания, свързани с актовете по провеждане на конкурси и назначаване и да обсъдят тънкости в процеса на подготовка и  процеса на подбор на държавни служители.

Обучения по темата ежегодно се включват в програмата на „НСОРБ – Актив“. Предвид големия интерес дружеството организира и обучения по заявка на конкретни общини.