Нови плащания по ОПРР

15.11.2021

113

 

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/8801 е публикувана информация за финансовото изпълнение и размера на одобрените средства за разплащания по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 (ОПРР), към 12 ноември 2021 г..

Съгласно информацията, Управляващият орган за седмицата от 8-ми до 12-ти ноември, е одобрил разплащания на стойност 7 569 941.94 лв., като 6 106 366.06 лв. вече са по сметките на бенефициенти по Програмата.

Сравнение с базите -данни на НСОРБ, за статуса на общинските проекти „в изпълнение“ към 4-ти ноември https://www.namrb.org/obshtchinskite-proekti-v-izpalnenie-po-oprr-2014-2020, показва че:

  • В рамките на Приоритетна Ос 1, са извършени плащания към 15 общини: Габрово, Панагюрище, Русе, Гоце Делчев, Смолян, Добрич, Ямбол, Ловеч, Разград, Стара Загора, Перник, Столична община, Бургас, Търговище и Горна Оряховица. В абсолютна стойност най- високи са плащанията към общините Стара Загора (по 3 проекта) и Добрич (по 2 проекта), по около 2.3 млн. .лв. към всяка от общините. Сключен е и един нов договор за БФП (на 10.11.2021 г.) с община Добрич за инвестиции в културна инфраструктура;
  • По Ос 5 е изплатена сума по проект на 1 община, също по проект на една община е платено и по оста за Техническа помощ.

Към 12-ти ноември, верифицираните разходи са в размер на 1 722 499 310.26 лв. или 55% от бюджета на Програмата, а сертифицираните - 1 665 280 786.89 лв. или 53% от общата ѝ стойност.

Получен е й транш на стойност 40 751 632.23 евро /93 767 108.61 лева, от Европейската комисия,  с който се възстановяват 90% от поисканите за междинно плащане за месец октомври разходи, финансирани от Програмата.