Нови 90 млн. евро по ОП НОИР

18.11.2020

168

 

В ход е изменение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Със същото, нови 90 млн. евро ще се насочат към бюджета на програмата. Те са част от очакваните от страната ни средства по инициативата React-EU.
Намеренията са, с тях да се осигури подкрепа за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи и изграждане на STEM среда в 300 училища.
Бъдещото подпомагане ще е по нарочна схема за равен достъп до училищно образование в условията на кризи. Тя ще с бюджет от над 176 млн. лв. и ще се реализира от МОН, в рамките на 2 Компонента.
По Компонент 1, ще се закупуват технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Ще се провеждат и обучения на ученици, учители и родители за робота в електронна среда.
По Компонент 2 ще се изгражда STEM среда в училищата. Заделената подкрепа за това е от около 31 млн. лв., като с тях ще се реализират мерки за оборудване и обзавеждане, СМР, обучения на ученици от представители на бизнеса, науката и технологиите.
По всеки от 2-та Компонента, МОН ще следва да извърши подбор на училищата за включването им в схемата. Той ще на база заявления от училищата.
Механизмът за избор на училищата по Компонент 1, ще е съгласно:
- критерии за разпределяне на техническите средства по училища на регионално ниво за обезпечаване на учебния процес в присъствени занятия;
- критерии за разпределяне на техническите средства към целевите групи в условия на кризи;
-процедура за мониторинг на оборудването на централно ниво, като се имат предвид научените уроци от дистанционното обучение по време на кризата с COVID-19 през пролетта на 2020 г.;
-критерии за определяне на педагогическите специалисти, родителите и учениците, които да преминат обучение по проекта.
Изискване към училищата в обучението на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, ще е да бъдат включени учениците от 1-ви клас, които ще се обучават в съответното училище в периода на изпълнение на проекта

Механизмът за избор на училищата по Компонент 2, се планира да е съгласно:
-критерии за оценка на нуждите от изграждане на STEM среда на регионално ниво, отчитайки Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ и предвидените инвестиции по механизма за възстановяване и устойчивост, с което да се гарантира равномерно териториално разпределение и възможност за споделяне на изградената училищна STEM среда с учениците от съседни училища;
- избраните училища да разполагат с добре изградена инфраструктура, за да могат да изградят и оборудват STEM училищна среда.

Съответното училище, ще следва да представи обосновка на нуждите за осъществяване на дейностите за изграждане на училищна STEM cpeда, в т.ч. описание на наличната инфраструктура, подробно описание на вида на STEM средата, за която се подава заявлението, очаквани резултати от изпълнението на дейностите, както и ангажимент за опазване на помещенията, ремонтирани по проекта и използване на изградената по проекта STEM среда за период от 5 години след приключване на проекта.
Тази нова схема, ще бъде обявена за кандидатстване през м. декември, със срок за депозиране на проект от МОН, до януари 2021 г.
След приключване на текущото проучване на мнението на членовете на Постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура, НСОРБ ще формира общо становище по бъдещата схема за подкрепа.