Новата Европейска инициатива за санирането на сградите

25.06.2020

490

До 9 юли можете да се включите в публичната консултация на Европейката комисия (ЕК)) по инициативата й за стимулиране обновяването на сградния фонд в ЕС https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector/public-consultation

Инициативата е приоритет в рамките на Европейската Зелена сделка и Плана за възстановяване на ЕС. Комисията я предлага, защото освен намаляване на въглеродните емисии, обновяването на сградите ще доведе и до спад в потреблението на енергия и по-ниски сметки за домакинствата. Сградите ще са по-безопасни и по-здрави, ще се адресира и  енергийната бедност и подобри качеството на живот на хората. От гледна точка на заетостта, обновяването ще създаде и много работни места, ще има и ползи за местните икономики.

Сектор „Строителство“ е най-големият енергиен потребител в Европа, ползващ приблизително 40% от потреблението на енергия и съответно отговорен за 36% от емисиите на парникови газове. Около 75% от съществуващите сгради в ЕС са енергийно неефективни,  като 80% от тях ще се използват до 2050 г. Малко над една трета (35%) от сградите са на възраст над 50 години и затова е необходим интегриран подход за съхраняването им.

Средногодишно само 1% от сградите в ЕС се реновират, като  при този темп за постигане на енергийните цели през 2050 г., ще са необходими над 100 години.

Темата за новата инициатива по санирането е във фокуса и на Съвета на Европейските общини и региони (СЕОР) от март тази година. Няколко основни послания към инициативата вече са формирани и ще бъдат отправени към Комисията:

1) Местните и регионалните власти са активно ангажирани по темата с енергийната ефективност на сградния фонд: Европейските общини са сред големите собственици на сгради, както на жилищни, така и на такива с други функции. Освен за подобряването на енергийната ефективност на собствения си сграден фонд, общините се ангажират и за интервенции в частни сгради. Много местни власти имат и регулации и изисквания по отношение на енергийната ефективност, както на съществуващите сгради, така и за новите такива.

На местно ниво има значителен потенциал за повишаване на енергийната ефективност на сградите и намаляване на емисиите, чрез: подобряване на топлинните характеристики на сградите (изолация, прозорци, таван на последния етаж); използване на по-енергийно ефективни уреди и системи за отопление и охлаждане и др.

2) Необходимост от въвеждането на благоприятстващи санирането условия: Тук се включват мерки като: диалог с централната власт за законови изменения; насоки за осъществяване на дейности по обновяване на сградния фонд и ангажиране на гражданите; адресиране на енергийната бедност; национални и европейски схеми за осигуряване на финансов ресурс; инвестиции и в публична инфраструктура, като градски транспорт и мерки за централизирано топлоснабдяване.

3) Адресиране на пречките за реновирането на сградите: дълъг времеви период за възвръщаемост на инвестициите; множество некоординирани финансови инструменти с различни изисквания; високи цени на дейностите по обновяване; проблеми със собствеността; необходимост от коригиране на регламенти и насоки на ЕК; платформи за подкрепа и обмен на добри практики на ниво ЕС.

Добрите практики:

Германия: По програма “Klimaschutzmanager”  (мениджъри за защита на климата) се финансират възнагражденията на служители в общинските администрации. Те предоставят консултантски услуги по енергийна ефективност, както на публичната администрация, така и на фирми и граждани.

Холандия: През 2019 г. се подписва споразумение за климата между националното правителство, местните и регионалните власти, бизнеса и гражданското общество. Всеки от тях в качеството си на собственик на недвижими имоти поема ангажимент за разработване на пътна карта. Тя съдържа мерки за намаляване на CO2 до 2050 г. и 2030 г.

Осло открива през 2019 г. първата строителна площадка без вредни емисии в света. Всички машини на обекта, разположен в центъра на града, се захранват от електричество.

Швеция: Чрез кредитната институция Kommuninvest, която е собственост на почти всички шведски общини и региони, се предоставят нисколихвени заеми. През първата половина на 2020 г. отпуснатите зелени кредити надхвърлят 6 млрд. евро. С тях се финансират над 360 проекта в повече от половината от шведските общини.