Нова покана в схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд

01.09.2020

345

Следвайки държавната политика в за ограничаване изменението на климата и в съответствие с разпоредбите на чл. 57 и § 4 от Преходните и заключителни разпореди на Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) и приложимите Решения на МС, Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отговаря за набирането, одобряването и възлагането на изпълнението на проекти за насърчаване използването на електрически превозни средства в обществения сектор. С правителствени решения от 2016 и 2017 г. част от средствата, постъпили от ранните търгове на емисии на парникови газове са предоставени на Националния доверителен екофонд за финансиране на проекти за закупуване на електрически превозни средства по Инвестиционната програма за климата (ИПК).

Целта на Схемата за насърчаване на използването на електрически превозни средства(СЕМ) е да допринесе за изпълнение на политиките на страната в три направления на опазване на околната среда:

  • Подобряване качествата на атмосферния въздух;
  • Намаляване на емисиите на парникови газове;
  • Намаляване нивата на шумовото замърсяване в населените места.

Схемата на НДЕФ е първата такава схема, която цели да насърчи използването на електромобили от централната и териториална администрация на изпълнителната власт. Допустимите бенефициери по нея са централната администрация и нейните териториални подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от цената, на която то се закупува. Изисква се доставчикът да е избран в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e  в размер на:

  • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места);
  • 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места).
  • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
  • 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1
  • 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

До момента са отправяни 8 покани за прием на документи по СЕМ на ИПК, през периодите на които са подадени 77 проектни предложения. От тях към момента са окончателно изпълнени 25 проекта със стойност на изплатената субсидия  -  624 004,40     лв. По изпълнените проекти са закупени 24 изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места) и 7 за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места) и 3 изцяло електрически превозни средства категория L7e.

От общият размер на средствата за финансиране на проекти по СЕМ по приложимите постановления на МС, остатъчния ресурс за разплащане в това число и по изпълнявани проекти към 01.09.2020 г. е 1 259 472.00 лв. В процес на изпълнение са 32 проекта със стойност на заявената субсидия 1 000 001. 80 лв.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата  Инвестиционна програма за климата – електромобили на сайта на НДЕФ.  - http://ecofund-bg.org

Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 01.09.2020 г. и е с краен срок на приемане на документи 30.10.2020 г.