Нов РУО на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“

20.04.2021

249

 

Със Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, публикувана на https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/7173 ,  за Ръководител на Управляващия орган (РУО) на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е определена г-жа Цветелина Атанасова – заместник главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“. Промяната трябва да бъде взета предвид при кореспонденцията с УО на ОПРР.

Г-жа Цветелина Атанасова е определена и за Национален координатор на помощта от Фонд „Солидарност“ на ЕС.