Нов план за възстановяване на ЕС

28.05.2020

995

На 27 май Европейската комисия (ЕК) анонсира https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940 мащабен план за възстановяване на Европа под надслов NextGeneration EU (ЕС Ново поколение). Целта му е отговор на пандемията от коронавируса, защита на живота и препитанието на европейците, възстановяване на единния пазар и постигане на трайно и проспериращо развитие. NextGeneration EU ще е с бюджет от 750 млрд. евро, като с него Многогодишната финансова рамка (МФР) за следващия програмен период 2021-2027 г. ще възлезе на 1.85 трилиона евро, разпределени съгласно Таблицата по-долу:

Милиарди евро, цени 2018 г.
 1.850750
МФР 2021-2017, май 2020 г.oт които по NextGeneration EU
1.Единен пазар, иновации и дигитализация: 210.569.8
Хоризонт Европа94.413.5
InvestEU31.630.3
Инвестиране в икономическото възстановяване на ЕС15.315.3
Механизъм за стратегически инвестиции1515
Инструмент за платежоспособност2626
2. Сближаване и цености984.5610
Кохезионна политика373.250
Механизъм за възстановяване (заеми- 250 млрд. евро, грантове- 310 млрд.евро и техническа помощ)560.8560
3. Природни ресурси и околна среда40245
ОСП348.315
Стълб II (селско развитие)9015
Фонд за справедлив преход4030
4.Миграция и управление на границите31.1 
5. Устойчивост, сигурност и отбрана29.19.7
rescEU3.12
Програма Health9.47.7
6. Добросъседство118.215.5
Добросъседство, развитие и международно сътрудничество8610.5
Хуманитарна помощ14.85
7. Европейска публична администрация74.6 

 

Новите 750 млрд.евро по NextGeneration EU Комисията ще вземе като кредит от финансовите пазари чрез емитиране на облигации, а за да ги обезпечи на по-късен етап ще предложи нови приходоизточници в европейския бюджет (разширяване на системата за търговия с емисии с морския и авиационния сектор; данъци върху компании, извличащи големи ползи от единния пазар; граничен механизъм за регулиране на въглеродните емисии; дигитален данък за компании с оборот над 750 млн. евро- заедно могат да генерират годишни приходи от около 35 млрд. евро). По-голямата част от средствата, които ще се погасяват в периода 2028- 2058 г., ще бъдат насочени за разходване през следващите 4 години- от 2020 г. до 2024 година.

За да може държавите-членки да получат средства за най-неотложните си нужди, ЕК предлага настоящата МФР за периода 2014-2020 г. да се измени, като чрез това до края на годината могат да са налични за финансиране 11.5 млрд. евро- чрез REACT-EU (допълнително финансиране от 55 млрд. евро за периода 2020-2022 г. по настоящите програми за сближаване, както и по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се - за субсидии за заетост, схеми за краткосрочна заетост и мерки за заетост на младите хора; ликвидност и платежоспособност за МСП; безвъзмездни средства от политика на сближаване за общини, болници, компании, като не се изисква национално съфинансиране), за укрепване на капитала на жизнеспособни европейски компании (Инструмент за подкрепа на платежоспособността- 31 млрд. евро гаранции от бюджета на ЕС към ЕИБ за мобилизиране на частни капитали) и подкрепа за нуждаещите се извън ЕС, като например Западните Балкани (чрез Европейския фонд за устойчиво развитие).

Средствата от NextGeneration EU, ще се инвестират в три направления за зелена, дигитална и устойчива на кризи Европа:

 1. Инвестиции и реформи: подкрепа за държавите- членки чрез:
 • Нов механизъм за възстановяване и устойчивост с бюджет от 560 млрд. евро. 310 млрд. евро ще са безвъзмездни средства, а 250 млрд. евро ще са под формата на заеми за нуждаещи се държави-членки (при условията на първоначалната емисия на еврооблигациите -купон, падеж и номинална стойност. По този начин, държавите-членки косвено ще вземат заеми при много по-добри условия, като се възползват от високия кредитен рейтинг на ЕС и сравнително ниските лихвени проценти в сравнение с тези, ако сами вземат кредит. Подкрепата ще е за инвестиции и реформи, част от плановете за реформи на държавите-членки, включително тези във връзка със зеления и цифровия преход и с устойчивостта на националните икономики, като се обвързва с приоритетите на ЕС. Този инструмент ще бъде включен в европейския семестър. Средствата ще бъдат достъпни за всички държави -членки, но с фокус върху най-засегнатите от тях.
 • Увеличение с 55 млрд. евро на действащите програми по политиката за сближаване до 2022 г. в рамките на нова инициатива REACT-EU. Средствата ще бъдат разпределени въз основа на тежестта на социално-икономическите последици от кризата, включително равнището на младежката безработица и относителния просперитет на държавите- членки.
 • Увеличаване на бюджета на Фонда за справедлив преход с до 40 млрд. евро (понастоящем 7.5 млрд.евро), за да се помогне на държавите- членки да ускорят прехода си към климатична неутралност.
 • Увеличаване на бюджета на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 15 млрд. евро, за да се подпомогне на селските райони да извършат необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за постигане на амбициозните цели по новите европейски Стратегии за биологичното разнообразие и „От фермата до трапезата“.
 1. Стимулиране на частните инвестиции, чрез:
 • Нов Инструмент за подкрепа на платежоспособността -ще мобилизира частни ресурси за спешно подпомагане на жизнеспособни европейски предприятия в най-засегнатите сектори, региони и държави. Може да започне да функционира през 2020 г., като ще разполага с бюджет от 31 млрд. евро. Целта му е да мобилизира 300 млрд. евро за подкрепа на платежоспособността на предприятията от всички икономически сектори и да ги подготви за по-чисто, цифрово и устойчиво бъдеще.
 • Модернизиране на InvestEU – 3 млрд. евро за мобилизиране на частни инвестиции в проекти в целия Съюз.
 • Нов Инструмент за стратегически инвестиции в рамките на InvestEU -ще генерира инвестиции до 150 млрд. евро за повишаване устойчивостта на стратегически сектори, по-специално на свързаните със зеления и цифровия преход и на възлови вериги за създаване на стойност на вътрешния пазар чрез 15 млрд. евро принос от NextGeneration EU.
 1. Отговор на кризата:
 • Нова Здравна програма - EU4Health ще предоставя грантове за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни кризи с бюджет 9.4 млрд. евро, директно управлявана от ЕК.
 • Увеличаване с 2 млрд. евро на rescEU - Механизма за гражданска защита на Съюза, който ще бъде разширен и засилен, за да може Съюзът да се подготви и да реагира на бъдещи кризи.
 • 94.4 млрд. евро за програма „Хоризонт Европа“, която ще може да финансира и жизненоважни научни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зеления и цифровия преход.
 • Подкрепа за партньорите на Европа чрез допълнителни 16.5 млрд. евро за външни дейности, включително хуманитарна помощ.
 • Други програми и инструменти на ЕС също ще бъдат с увеличен ресурс и ориентирани към нуждите от възстановяване и стратегическите приоритети. Те включват Общата селскостопанска политика (увеличение на бюджета й с 15 млрд. евро) и Европейския фонд за морско и рибарство (увеличение на бюджета с 500 млн. евро), за да се засили устойчивостта на селскостопанския и риболовния сектор и да се осигури необходимото кризисно управление. Общо 8.2 млрд. евро ще са средствата за програма „Дигитална Европа“ за засилване на киберзащитите на Съюза и за подкрепа на цифровия преход. Допълнителни 1.5 млрд. евро за Механизма за свързване на Европа, 3.4 млрд. евро за Програма Еразъм +, увеличаване на бюджета на Творческа Европа до 1.5 млрд. евро, общо 12.9 млрд. евро предприсъединителна помощ за Западните Балкани и др.

Основи на политиката за възстановяване ще са:

1.Европейският зелен пакт, който ще включва:

 • Мащабно саниране на сгради, обновяване на инфраструктура и кръгова икономика, което ще доведе до създаването на работни места на местно равнище;
 • Реализация на проекти за извличане на енергия от възобновяеми източници- вятърна и слънчева енергия, и даване на енергичен импулс за чиста „водородна“ икономика в Европа;
 • По-чисти транспорт и логистика, включително изграждане на един милион зарядни станции за електрически превозни средства и стимули за пътуване с влак и чиста мобилност в градовете и регионите;
 • Укрепване на Фонда за справедлив преход в подкрепа на преквалификацията, за да се помогне на предприятията да създадат нови икономически възможности.

2.Укрепването на единния пазар и адаптирането му към цифровата ера:

 • Инвестиране в повече и по-добра свързаност, особено в бързото разгръщане на 5G мрежите;
 • Засилено промишлено и технологично присъствие в стратегически сектори, сред които изкуствен интелект, киберсигурност, суперкомпютри и облачни изчисления;
 • Изграждане на истинска икономика, основана на данни, като двигател на иновациите и заетостта;
 • Повишена киберустойчивост.

3.Справедливо и приобщаващо възстановяване за всички:

 • Краткосрочната Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица (SURE) ще предостави 100 млрд. евро помощ за работниците и предприятията;
 • Европейската програма за умения и Планът за действие в областта на цифровото образование ще гарантират цифрови умения за всички граждани на ЕС;
 • Справедливите минимални заплати и обвързващите мерки за прозрачност на заплащането ще помогнат на уязвимите работници, особено на жените;
 • Европейската комисия засилва борбата с неплащането на данъци и това ще помогне на държавите членки да генерират приходи.

Съгласно документите публикувани от ЕК https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf?fbclid=IwAR18xtnA6LX2sqVL__9sf3w7TyTIYdk4spwVOVCYVAHKpYIL6nQqpvhIsQQ България ще може да получи от новия план 15 млрд. евро, срещу собствен принос от 3.3 млрд. евро. За сравнение толкова средства може да вземе и Хърватия, но приноса й се оценява на 2.9 млрд. евро. Най-много средства биха могли да получат Италия – 153 млрд. евро и Испания- 149 млрд. евро, като собственият им принос от 96 млрд. евро и 67 млрд. евро също не е малък. Общо 15 държави-членки биха могли да се възползват от финансиране по-голямо от собствения им принос в широкия диапазон от 0.7 млрд. евро до 82 млрд. евро. Другите 12 държави ще трябва да дават повече от колкото биха получили, отново в широк диапазон от 0.6 млрд. евро до над 133 млрд. евро.

За да се реализира новия план за възстановяване, Комисията посочва, че до юли е необходимо Съветът да постигне политическо споразумение по новата МФР и NextGeneration EU. След това през лятото и есента да приключат преговорите по тях с Европейския парламент, който най-късно до декември да приеме нужното за стартирането на новия програмен период законодателство.