Нов адрес за подаване на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗПКОНПИ

02.08.2021

493

 

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНИ/ ни информира, че считано от 02.08.2021 г., дирекция „Публичен регистър“  на КПКОНИ се намира на нов адрес: гр. София, пощенски код 1000, пл. „Света Неделя“ № 6. Считано от тази дата, подаването на декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗПКОНПИ на място или чрез пощенска услуга ще може да бъде извършвано единствено на посочения нов адрес.

Подаването на декларациите от задължените лица по чл. 6, ал. 1 ЗПКОНПИ може да се извършва и чрез Система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно Управление” на адрес https://edelivery.egov.bg. Информация относно подаването на декларациите по този начин, както и образците на декларациите, може да бъде намерена на интернет страницата на КПКОНПИ на адрес https://www.caciaf.bg