Номинационна процедура за определяне на представители на НСОРБ за участие в междуведомствена работна група към МТСП

13.01.2021

93

 

До 19 януари 2021 г. на електронна поща namrb@namrb.org очакваме заявки от екипи (представител на общинската администрация и представител на съответна социална услуга или двама представители на социални услуги в съответната община), които НСОРБ да предложи за включване в междуведомствена работна група към МТСП за разработване на Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги и стандартите за работно натоварване по чл. 123 от ЗСУ.

Дейността на работната група ще се администрира от екипа на МТСП, като при необходимост НСОРБ ще оказва съдействие на общинските представители.

С оглед на въведената извънредна епидемична обстановка най-вероятно заседанията на работната група ще се провеждат он-лайн, по предварително изпратена покана и дневен ред от страна на МТСП.

От представителите на общините се очаква:

  • Да познават разпоредбите на нормативната уредба в социалната сфера (ЗСУ, ППЗСУ, ЗМСМА, ЗПФ и др.);
  • Да са активни с предложения за конкретни текстове в процеса на изготвянето на проектите на двата акта;
  • Да координират подготовката на предложенията с представители на всички социални услуги, предоставяни в съответната община, като при необходимост изготвят и допълнителни справки и информационни материали за работното натоварване и др.;
  • Да участват в обсъждането на съответните материали по време на заседанията на работната група;
  • Да популяризират резултатите от работата на работната група сред останалите общини по време на заседания и/или срещи, организирани от НСОРБ или МТСП.

В случай, че Вашата община има възможност да излъчи екип от двама експерти, които да осигурят изпълнението на описаните по-горе дейности, ще очакваме в срок до 19 януари 2021 г. да ни изпратите попълнена заявка на e-mail: namrb@namrb.org . Образецът на заявка може да бъде изтеглен от тук

За участието си в дейността на групата, представителите на общините и съответните услуги не се предвижда възнаграждение.