Нередностите по еврофондовете през 2020 г.

28.06.2021

213

 

На портала за обществени консултации  https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6127   е публикуван проект на Годишен доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС) за 2020 г.   Документът е изготвен на база информация, представена от членовете на Съвета и Прокуратурата на а България. Докладът обхваща мерките за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС, включва и статистика за докладваните нередности и финансовото им измерение. От данните в материала става ясно, че за програмен период 2007-2013 г., до ОЛАФ са докладвани 201 нередности с общо финансово изражение от 16 114 094 евро. За програмен период 2014-2020, докладваните нередности са 188 с общо финансово изражение от 45 782 818 евро. Най-голям е броят им по ЕФРР, а най-малък по ЕФМДР. По Кохезионния фонд въпреки, че броят на нередностите е само 6, стойността им е най-висока от докладваните по фондове.

По Програми, най-много нередности са докладвани по ПРСР, 69 на брой. Най-малък е броят им по Програмите за транснационално сътрудничество „Дунав“ и „Балкани -Средиземно море“-по 1 нередност. С най-висока стойност са докладваните нередности по ОПТТИ.

Повече информация, в прикачения файл ТУК.