Не се планира кандидатстване по ОПРР през следващата година

30.11.2021

216

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) информира, че през 2022 г. не се планира обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или удължаване на срока за кандидатстване по текущи процедури - https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/8905. Поради това, не е изготвен и публикуван за коментари и проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.