Насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с възлагането и изпълнението на концесионните договори

Закона за концесиите (чл. 42) възложи на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АППК) да извършва независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори чрез планови проверки по одобрен от Министерския съвет план за работа, както и извънредни проверки, възложени от Координационния съвет. Функциите на Агенцията, като контролен орган в областта на концесиите са конкретизирани в Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите.
През 2019 г. Министерският съвет със свое Решение № 102/26.02.219 г. прие годишен план за извършване на независим външен контрол на концесиите за 2019 г. В изпълнение на този план Агенцията извърши проверки на пет концесионни договори (три държавни и две общински концесии).
В обобщения доклад от извършения контрол са изведени следните системни пропуски, за които е констатирано, че се допускат от концедентите:

  • Не са създали вътрешна организация за контрол на концесионните договори, включваща правила и ред за осъществяване на контрол на всички задължения на концесионерите по договорите.
  • Не осъществяват контрол за изпълнението на всички задължения, поети от концесионерите с подписването на концесионните договори, в това число на договорените срокове за изпълнение.
  • Не изискват плащането на лихви и/или неустойки при забавено плащане на парични задължения от страна на концесионерите.


На база доклада на АППК и в изпълнение на чл. 42, ал. 4 от ЗК, Координационния съвет по концесиите прие насоки за отстраняване на установените пропуски.

Консултативен материал с препоръки за отстраняване на системните проблеми, които е желателно да се прилагат от всички концеденти - изпълняващи концесионни договори или са в процес на тяхното бъдещо възлагане можете да изтеглите по-долу.