Насоки за климатичната устойчивост на инфраструктурните проекти

19.08.2021

178

Европейската комисия (ЕК) публикува Насоки относно климатичната устойчивост на инфраструктурните проекти за периода 2021-2027 г. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_3943

Работен превод на български език на Насоките може да намерите на интернет-страницата на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/v-pomoshtch-na-obshtchiniteop

Целта на Насоките е да спомогнат за интегриране на въпросите, свързани с климата при разработването на бъдещи инфраструктурни проекти - от сгради и мрежова инфраструктура, до различни видове системи и активи. Това ще даде възможност на европейските публични и частни инвеститори да вземат информирани решения за проекти, които се считат за съвместими с Парижкото споразумение и с целите на ЕС в областта на климата.

Насоките са предназначени основно за организаторите/ инициаторите на инфраструктурни проекти и експертите, участващи в подготовката им. Те следва да бъдат и включени при подготовката на инфраструктурни проекти за периода 2021-2027 г. За инфраструктурни проекти с оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), получили разрешения за строеж не по-късно от края на 2021 г., и по които са сключени споразумения за финансиране (включително за финансиране от ЕС) и строителните работи ще започнат не по-късно от 2022 г., се препоръчва да бъде направена проверка за климатична устойчивост, съгласно Насоките.

Насоките включват общи принципи и практики за определяне, класифициране и управление на свързаните с климата физически рискове при планирането, разработването, изпълнението и мониторинга на инфраструктурни проекти и програми. Процесът е разделен на два стълба (смекчаване и адаптиране) и две фази (проверка/скрининг и подробен анализ), a документирането и проверката на формулярите за осигуряване на климатична устойчивост се считат за съществена част от обосновката за вземането на инвестиционни решения.