Насоки на Комисията по Механизма за възстановяване и устойчивост

18.09.2020

463

На 17 септември Европейската комисия https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1658 анонсира стратегически насоки за функционирането на Механизма за възстановяване и устойчивост. Той е основният финансов инструмент по Плана за възстановяване -ЕС ново Поколение (NextGenerationEU)- https://www.namrb.org/bulletin/online/3941. Финансовият ресурс на механизма е 672.5 милиарда евро креди и безвъзмездни средства. Съгласно договореностите от юлското заседание на Съвета на ЕС https://www.namrb.org/es-s-biudzet-za-sledvashtchiia-programen-period, грантовият им компонент е разпределен по държави членки, за два периода. Първият е 2021-2022 г., към който са насочени 70% от средствата за всяка страна и втори през 2023 г. с 30% от ресурса й. Съгласно публикуваното разпределение България ще получи безвъзмезден ресурс до 2022 г. в размер на 4.326 млрд. евро и допълнителни 1.655 млрд. евро през 2023 г. (общо 5.981 млрд. евро). Най-много средства 44.7 млрд. евро до 2022 г. и още 20.7 млрд. евро до 2023 г. ще може да вземе Италия, а най малко- само 72 млн. евро Люксембург.

Достъпът до Механизма, както сме анонсирали ще е чрез Национални планове за възстановяване и устойчивост. Плановете трябва да се базират на специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър и по-специално тези от докладите за 2019 г. и 2020 г. Те следва да са насочени и към икономически растеж, създаване на работни места, постигане на икономическа и социалната устойчивост, както и да подкрепят екологичния и цифров преход. Комисията препоръчва Плановете да включват инвестиции и реформи в 7 ключови области:

1.Чисти технологии и ускоряване разработването и използването на ВЕИ;

2.Подобряване на енергийната ефективност на обществените и частните сгради (саниране);

3.Устойчив, достъпен и интелигентен транспорт, като електро зарядни станции и станции за водород, и разширяване на обществения транспорт;

4.Въвеждане на бързи широколентови услуги за всички региони и домакинства, включително 5G мрежи;

5.Цифровизацията на публичната администрация и на услугите, включително на съдебната система и здравеопазването;

6.Увеличаване на капацитета на европейските промишлен облак и разработване на най-мощните, авангардни и устойчиви процесори;

7.Преквалификация и повишаване на квалификацията- адаптиране на образователните системи, за да подкрепят цифровите умения, образованието и професионалното обучение за всички възрасти.

Детайлните  насоки за подготовката на плановете https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf разясняват информацията, която те следва да съдържат. Приложен е и нарочен образец на план. Съгласно насоките се препоръчва Плановете да се договарят с Комисията заедно с проектите на бъдещите Програми обект на финансиране от политиката на сближаване, включително тези по React-EU и териториалните планове по Фонда за справедлив преход. Държавите- членки ще следва да представят данни, формулират предизвикателства, планират реформи и инвестиции и проекти, във всяка от 7-те ключови области. Могат да се планират и предложат и трансгранични и многонационални проекти, включително инфраструктурни в сфери като дигитализация, транспорт, енергетика, управление на отпадъците. За улеснение на държавите-членки, Комисията е формулирала и над 20 примерни проекта в сферите зелена и дигитална трансформация. Сходно на европрограмите и плановете трябва да имат остойностени индикатори, като постигането им е обвързано с получаването на финансиране, както и финансов план, част допълняемост с други инструменти (бъдещите европрограми), отговорно за реализацията им ведомство и пр. Те ще са и обект на последващ контрол.

Крайният срок за представяне на Плановете за възстановяване и устойчивост на Комисията е 30 април 2021 г. Държавите членки обаче се насърчават да предоставят проектоплановете си от 15 октомври. Комисията също така препоръчва на държавите членки да стартират възможно най-скоро широк политически диалог, включващ всички заинтересовани страни, за да подготвят навреме плановете си за възстановяване и устойчивост.

Механизма ще бъде координиран от работната група на Комисията за възстановяване и устойчивост. Управителен съвет, председателстван от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, ще предоставя политически насоки на работната група.