Насоки на ЕК за подготовката на Националните планове за възстановяване и устойчивост

23.12.2020

228

 

Европейската комисия (ЕК) публикува насоки за подпомагане на държавите-членки при разработването на Националните им планове за възстановяване и устойчивост в контекста на правилата на ЕС за държавна помощ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2494 .

Разработени и публикувани са 11 Насоки в 6 ключови области на интервенции по видове инвестиционни проекти, в съответствие с Годишната стратегия за устойчив растеж на Комисията за 2021 г. Насоките са в областите:

 
1.      Енергийна и водородна инфраструктура
2.      Енергия от възобновяеми източници, включително производство на водород от възобновяеми източници
3.      Инфраструктура за производство и разпределение на централно отопление / охлаждане
4.      Енергийна ефективност в сградите
5.      Eлектрозарядни станции и водородни станции за пътни превозни средства
6.      Придобиване на пътни превозни средства с нулеви и ниски емисии
7.      Други видове транспорт с ниски емисии
8.      Внедряване и въвеждане на фиксирани и мобилни мрежи с много голям капацитет, включително 5G и оптични мрежи
9.      Дигитализация на публичната администрация, включително здравеопазването
10.  Иновативни процесори и полупроводникови технологии
11.  Надграждане на образованието и обучението, включително цифрови умения и съответна свързаност

 

Насоките съдържат специфични указания по сектори разясняващи в какви случаи се изключва наличието на държавни помощи. Например при инвестициите за енергийна ефективност в сгради, се указва че подкрепата за реновирането на жилища предоставяна на собствениците им, не следва да се счита за държавана помощ, ако жилищата не се отдават под наем или не се използват за икономическа дейност. Не са държавна помощ и интервенциите в сгради на публичната администрация, както и в сгради предоставящи здравни, социални и образователни услуги.