Наредбата за паспортизация на сградите е публикувана за повторно обществено обсъждане

20.07.2021

74

На портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6219

Проектът предвижда технически паспорт за съществуващ строеж да се съставя след извършено обследване по реда на Закона за устройство на територията. Това ще става при строително-монтажни работи, обхващащи целия строеж. За тях се изисква издаване на разрешение за строеж. Паспорт ще се съставя и при извършване на СМР, които обхващат част от обекта, но засягат конструкцията му.

С Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, която е в сила от месец януари 2007 г., са създадени нормативни условия за цялостно паспортизиране на сградния фонд и на техническата инфраструктура - за нови и за съществуващи строежи. Изтичащият срок, определен за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите - смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, нагнети значително общественото недоволство.

Основна цел на предлаганото изменение на Наредбата е да облекчи бизнеса, гражданите и централните и общински администрации от допълнително натоварване с разходи в условията на икономическо възстановяване след пандемията от COVID-19.

Според предложено изменение, съставянето на техническите паспорти на съществуващи строежи – публична държавна и публична общинска собственост, ще се извършва в срок до 31.12.2032 г.

Крайният срок за внасяне на становища по Наредбата е 2 август.

НСОРБ подготвя обобщена позиция по проекта на нормативен акт. Своите предложения и коментари можете да изпращате до 29 юли 2021 г. / четвъртък/ по електронна поща на адрес: m.gizdova@namrb.org