Напредва подготовката на бъдещата Програма за сътрудничество със Сърбия

11.12.2020

170

 

На 18 декември, ще се проведе заседание на Съвместната работна група за подготовката на Програма Интеррег-ИПА България-Сърбия за програмен период 2021-2027.
В дневния ред на заседанието, е предвидена дискусия и одобряване на обхвата на интервенциите (програмната интервенционна логика) на бъдещата Програма.
Предвижда се същата да има 3 основни приоритета, както следва:
• Приоритет 1: Конкурентноспособен граничен регион:
Дейности за подкрепа:
- Инвестиции в съществуващи предприятия, включително, но не само инвестиции в сгради, закупуване на оборудване и технологии, строителни работи, модернизация на инфраструктурата, комуникационни мрежи и др .;
- Инвестиции за създаване на нови предприятия, включително, но не само инвестиции в сгради, оборудване и системи и разходи за заплати, произтичащи от създаването на работни места в резултат на първоначалната инвестиция;
- Инвестиции за разработване на нови продукти / услуги;
-Инвестиции, насочени към увеличаване на заетостта в съществуващо предприятие;
-Технологични и / или организационни инвестиции, насочени към намаляване на разходите за производство / доставка на услуги;
-Инвестиции, насочени към увеличаване на производствения капацитет и / или осигуряване на стабилни минимални производствени прагове (количества), позволявайки на предприятието достъп до по-големи пазари;
- Инвестиции, насочени към управление на качеството за подобряване на продукта / услугата, включително, но не само, подобрения в дизайна на характеристиките на продукта / услугата;
-Инвестиции, насочени към достъп до нови пазари или пазарни сегменти, включително, но не само маркетингови проучвания, дистанционни технологии, „организационно сътрудничество“ и съвместни бизнес схеми с други предприятия, фирмени изложбени зали при създаването на компанията и т.н.;
- Инвестиции в маркетинг и промоция, участие в международни панаири, изложения и други промоционални събития, консултации и информационни услуги, включително електронен маркетинг, комуникация с клиенти и др .
Целеви групи: микро, малки и средни предприятия. Бюджет: 15% от бюджета на програмата.
• Приоритет 2: Интегрирано развитие на граничния район:
Дейности за подкрепа: Ще бъдат определени на база на Интегрирана териториална стратегия.
Целеви групи: Гражданското общество; Местни / регионални органи и власти, регионални структури на централните публични власти; НПО; Научноизследователска и развойна дейност, академични и обучителни институции; Социални институции; МСП.
Бенефициенти: ще бъдат идентифицирани в Стратегията. Бюджет: 55% от бюджета на програмата.
• Приоритет 3: По-устойчив на рискове граничен регион:
Индикативни дейности за подкрепа:
-Разработване на цялостна програма за готовност на граничните общности за адекватно реагиране при природни бедствия, включително онлайн обучения и обучения на място, симулации, кампании за повишаване на осведомеността и др ;
-Укрепване на институционалното сътрудничество в трансграничния регион, чрез разработване на ръководна и стратегическа документация; обмен на информация, знания и умения; провеждане на съвместни полеви обучения и др ;
-Актуализиране на учебните програми по отношение на разработването и прилагането на рамка за реагиране при бедствия, целяща да подобри връзката между науката и политиката за по-силна база от знания за вземане на решения;
-Малки инвестиции в публична инфраструктура за обучение и в специализирано оборудване.

Целеви групи: Население на граничния регион; Регионални публични власти; Социално-икономически партньори и НПО; Заинтересовани страни (бизнес, академични среди, студенти, доброволци, професионалисти и др.). Бюджет: 30% от бюджета на програмата.

Бенефициенти:
1) Главна дирекция „Пожарна безопасност и гражданска защита“ - Министерство на вътрешните работи, България; 2) Сектор за управление при извънредни ситуации - Министерство на вътрешните работи, Сърбия; 3) Доброволчески организации; 4) Други компетентни институции в областта.