Напредък в процеса на децентрализация обсъди ПК по местни финанси, бюджет и общинска собственост на НСОРБ

21.04.2021

133

На 21 април 43-ма от членовете на Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост се включиха в първото за годината заседание. То бе открито от изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева и от председателя на комисията Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община.  

Силвия Георгиева благодари на членовете на комисията за активната им работа и отговорното им включване в проучванията на НСОРБ. За пример тя даде участието на 241 общини в събирането на данни за данъчните ставки, на базата на които Сдружението изготви анализ, който бе изпратен до общините. Изпълнителният директор обърна внимание на два проекта на централната власт – за спешната помощ, която касае 178 общини, и за широколентовия достъп, касаещ 78 общини. Общинските администрации трябва да окажат съдействие за изпълнението им, напомни Силвия Георгиева.

Дончо Барбалов подчерта важността от единната и бърза реакция на законодателни предложения, които засягат общините.

Темата за децентрализацията на държавното управление бе основна в заседанието. Силвия Георгиева припомни посланието, което Сдружението адресира до новите народни представители, с надеждата да обърнат внимание на дългогодишните искания на местните власти за споделяне на правомощия, за достатъчно средства, с които местните власти да се разпореждат свободно и в интерес на гражданите. Някои политически сили включиха темите в предизборните си програми.

Състоянието на местната демокрация е обект на постоянно наблюдение от европейските институции и на всеки 10 години се получава едни външен обективен поглед за всички държави членки на СЕ. Доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за България прави извод, че страната ни остава централизирана, с ниската фискална автономия и строги фискални правила, които възпрепятстват общините пълноценно да предоставят услуги, да инвестират и да се развиват.

Отчитането на нивото на децентрализацията е в основна и на мониторинга на Комитета на местните и регионални власти към Съвета на Европа по прилагане на Европейската харта за местно самоуправление Изпълнителният директор на НСОРБ представи предварителните препоръки на Конгреса след последната мониторингова мисия през декември м.г.

КМРВЕ оценява като положителни: постигнатия значителен напредък чрез прилагането на стратегия за децентрализация, вкл. децентрализацията на правомощия и прехвърляне на отговорности, особено в сферата на образованието, общественото здравеопазване и социалните услуги; институционализиране на консултативни процедури с участие на НСОРБ; ратифицирането на Допълнителния протокол към ЕХМС относно правото на участие в делата на местната власт; създаването на Регионалните съвети за развитие, където представители на местните власти участват във вземането на решения за регионално развитие.

Притеснения са в посока припокриването на отговорности между различните нива на управление, ограничените възможности на местните власти за адаптиране към местните условия, зависимостта на общините от финансовите трансфери от държавния бюджет, финансовата необезпеченост на важни задачи на общините. В документа специално е отбелязано, че няма промяна в съотношението между местни приходоизточници и държавни трансфери, невъзможността за гъвкава политика по отношение на средствата за делегираните дейности и за собствена преценка за разходните приоритети при финансирани от държавния бюджет дейности.

Препоръките на КМРВЕ:

 • Въвеждане на възможност местните власти да се обърнат към Конституционния съд, когато закон нарушава техния конституционен статут или/и Хартата
 • Добавяне на принципа на пропорционалност в съответствие с член 8, &3 от Хартата
 • Преразглеждане на разпоредби на чл. 45 ЗМСМА, за да се отмени контролът за целесъобразност от страна на кмета върху решенията на общинския съвет
 • Подобряване дефиницията за местното самоуправление в Конституцията и сближаване до тази в Хартата, вкл. общата отговорност за местните дела и управлението на значителен дял от обществените дела под тяхна собствена отговорност
 • Намаляване на зависимостта от финансови трансфери, произтичащи от държавния бюджет и драстично увеличаване на дела на приходите от местни данъци и такси
 • След конституционно изменение, възлагане на повече данъчни правомощия на местните власти.
 • Драстично разширяване на правото на преценка на местните власти и възможностите за адаптиране към местните условия по отношение на делегираните правомощия
 • Въвеждане на обективна, адаптивна, надеждна и точна система за изчисляване на съизмерими съответстващи ресурси, покриващи разходите за изпълнение на общинските задачи

Продължавайки темата, господин Барбалов представи работата на работната група за актуализация на Стратегията за децентрализация и подготовка на Програма за нейното изпълнение до 2025 г. Тя бе сформирана след като Съветът по децентрализация възобнови своята дейност в края на август 2020 г., по инициатива на НСОРБ, след почти 4,5 години застой. В нея участват 18 представители на общините (кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и служители в екипа на НСОРБ).

НСОРБ представи анализ за изпълнение на стратегията за децентрализация до 2020 г. и изводи, основани на проучване сред общините, както и предложения по стратегическите цели и приоритети и конкретните мерки. Част от тях бяха приети, но остават спорни някои от най-важните за общините предложения. Сред тях са трите предложени от НСОРБ мерки по Приоритет 1 „Разширяване на собствената приходна база на общините в съответствие със законовите им отговорности“. Предвид изказаните аргументи, че някои от предложените от НСОРБ мерки са твърде конкретни, представляват данъчна политика, изискват становища на много институции и политическо решение, тъй като ще засегнат голям кръг задължени лица, трябва да успеем да убедим в нашата теза Министерство на финансите, за да можем да осъвременим по европейски системата на местни финанси и да постигнем желаната устойчивост и развитие: 

 • Мярка 1: Разширяване на местните данъци чрез реорганизиране на националната данъчна система. Трансформиране на част от държавните данъци в общински – предоставяне на 20% от размера на ДДФЛ на общините;
 • Мярка 2: Равнопоставено облагане на всички видове недвижими имоти – облагане на земеделските земи и горите;
 • Мярка 3: Създаване на механизъм за периодично автоматично актуализиране данъчните оценки на недвижимите имоти.

Дончо Барбалов изтъкна изключително активната и последователна позиция на НСОРБ по темата. „Аз съм привърженик на принципа на „китайската капка“, която дълбае камъка не със сила, а с постоянство, каза той.

Обект на оживена дискусия бяха възможностите за текущи промени в законодателството. Членовете на комисията коментираха кои от наболелите теми е удачно да се представят с предимство пред новите народни представители.

Надя Каратова, зам.-председател на комисията и зам.-кмет на община Кюстендил, представи приоритетните предложения на НСОРБ по Бюджет 2022 г., които НСОРБ отрази в Електронния си бюлетин: https://www.namrb.org/bulletin/online/4427

Темата за наблюдение и актуализация на категоризацията на административно-териториалните единици и териториалните единици в България (ЕКТТА) разгледа Венцеслав Кожухаров, ст. експерт в НСОРБ. След провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд през есента, към края на 2022 г., след окончателната обработка на получените данни, следва да се извърши задължителна актуализация на категоризирането.

Комисията обсъди и текущите проблеми с реализацията на интегрираната финансова система за общините (ИФИСО) и други проблеми, с финансирането на редица отговорности на общините.

Стефан Кирчев, директор дирекция в община Свищов, представи предложение за въвеждане на общински данък за недвижими имоти.