Набират се проектни идеи по Програмата за сътрудничество със Северна Македония 2021-2027

10.11.2021

218

 

В подкрепа реализацията на Интегрираната териториална стратегия, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничетво България- Северна Македония 2021-2027, се набират идеи за проектни предложения http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/integrated-territorial-stategy-news/start-na-kampaniya-za-nabirane-na-proektni-idei-za-realizaciya-v

Индикативният бюджет за реализацията на Стратегията е 13.7 млн. евро. Проектините идеи се депозират до 10 декември, чрез попълването на английскии език на онлайн формуляр на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1S9v-o5RE2ZWGxVPkFxx0IhDnu2FoecVIKDB3Sgxo1xE6tA/viewform

За разясняване на Интегрираната териториална стратегия и процеса по набиране на проектни идеи, ще се организират онлайн семинари на 17 и 18 ноември за български заинтресовани оргнанизации/ ведомства. За заявяване на участие се изисква предварителна регистрация два дни преди съответния семинар, на office@ncrdhp.bg

Предвижда се бъдещата програма да е с бюджет от 26.5 млн. евро (евродял) и с три приоритетни оси, както следва:

 • Приоритет 1 „ По-зелен граничен регион“:

Индикативни мерки за подкрепа: Инвестиции в изграждане на зелени пространства (зелени балкони, зелени стени, зелени покриви, атриум, зелени настилки, паркинги, зелени огради, шумоизолации и др.); Инвестиции в развитие на градски и извънградски зелени пространства, включително подобряване на връзките между зелените площи (алеи от дървета, дървета по улиците / живи плетове, зелени детски площадки / училищни площадки, зелени и цветни площади, зелени площи около реките); Инвестиции в развитие на естествени градски зелени площи (градски парк, исторически парк / градина, зелени квартални площи, зелени пространства, зелени спортни съоръжения, храсти, позеленяване на изоставени зони); Инвестиции в зелени площи за управление на водите (суели, възстановяване на реки и озеленяване на природата, дъждовни градини или устойчиви градски дренажни системи (SUDS), езера с дъждовна вода, зони за биозадържане); Подкрепа за съвместни стратегии и планове за действие за разработване на нови инструменти, включително за трансфер на решения между съответните заинтересовани страни.

 • Приоритет 2 „По-свързан граничен регион“: Подкрепа за стратегически проект за изграждане на ГКПП „Клепалото“;
 • Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“: (индикативен бюджет от 13.7 млн. евро) Подкрепа на база Интегрирана териториална стратегия (ИТС), Неизчерпателният списък с действия, които ще се подкрепят, включва:
  • Насърчаване на предприемачеството във всички области с потенциал за създаване на работни места, включиително алтернативна заетост и отдалечена работа, както и ориентирани към високо технологични и с висока добавена стойност индустрии, чрез подобряване на бизнес средата и използване на наличните местни ресурси;
  • Предоставяне на целенасочена подкрепа за семейния бизнес, като водещ фактор за устойчиво социално -икономическо развитие, чрез подкрепа за/повишаване на компетентността на МСП за участие в европейски и национални програми за финансиране;
  • Балансирано развитие на бизнес средата, чрез целенасочена подкрепа както за по-слабо развитите региони, така и за стартирането на високотехнологични индустрии с висока добавена стойност;
  • Повишаване на лидерството, управлението, маркетинга, дигиталната грамотност и други ключови компетенции; подобряване на корпоративната култура на сътрудничество между МСП, включително тяхното съвместно участие в проекти и програми, търсещи външно финансиране и решаване на общи предизвикателства в силно конкурентна среда;
  • Подкрепа за разработване на целогодишни, интегрирани и устойчиви туристически продукти, придружени от конкурентни брандиращи и маркетингови практики, с цел да се разгърне потенциалът на трансграничния туризъм чрез увеличаване на икономическите ползи от устойчивото използване на неговите ресурси, като същевременно се даде приоритет на защитата на заобикаляща среда;
  • Подобряване на мобилността и свързаността на транспортната и инженерната инфраструктура чрез система за алтернативна мобилност, включваща мрежа от велоалеи, пътища, хеликоптерни площадки и др .;
  • Разработване и прилагане на съвместни мерки за намаляване на уязвимостта на услугите в туристическия сектор към ефектите от пандемични и епидемични ситуации.

Основни целеви групи, са: Гражданското общество; Местни/ регионални органи и власти, регионални структури на централни публични органи; Неправителствени организации;  НИРД, академични и обучаващи институции; Социални институции; МСП; Населението в трансграничния регион.