Набират се проектни идеи по Програмата за сътрудничество с Турция 2021-2027

25.11.2021

251

В подкрепа реализацията на Интегрираната териториална стратегия, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничетво България- Турция 2021-2027, се набират идеи за проектни предложения http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/2020-integrated-territorial-strategy-news/start-na-kampaniya-za-nabirane-na-proektni-idei-za

Индикативният бюджет за реализацията на Стратегията е 22.3 млн. евро. Проектните идеи се депозират до 19 декември, чрез попълването на английскии език на онлайн формуляр на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_VVxyC417MUeHJjTI2o-7evSsegzdr4HdlbzUImglOFJnNQ/viewform

За разясняване на Интегрираната териториална стратегия и процеса по набиране на проектни идеи, ще се организират онлайн семинари на 30 ноември и 1 декември за български заинтресовани оргнанизации/ ведомства. За заявяване на участие се изисква предварителна регистрация три дни преди съответния семинар, на office@ncrdhp.bg

Депозирането на проектни идеи не гарантира финансиране по бъдещата Програма, като ще послужи за идентифициране на различни групи проекти, които ще формират списък с операции, част от Стратегията. Проектни идеи, които са част от списъка с операциите на Стратегията, съгласно европейските правила, имат предимство при последващо кандидатстване за финансиране.

Предвижда се бъдещата програма да е с бюджет от 33.576 млн. евро и с три приоритетни оси, както следва:

 • Приоритет 1 „ По-екологичен граничен регион“: дял от 20 % от програмния бюджет. Индикативните мерки за подкрепа са програмирани в рамките на две специфични цели - за насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове и за насърчаване на прехода към кръгова икономика. По първата специфична цел, ще се подкрепят:
  • Инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и замяна на старо оборудване с ново, по-енергийно ефективно;
  • Инвестиции за енергийна ефективност на сгради, притежавани от предприятия, където се извършват производствените процеси;
  • Инвестиции за внедряване на цифрови решения;
  • Разработване и въвеждане на интелигентни енергийни системи;
  • Разработване на нови и осигуряване на достъп до съществуващи технологични решения за декарбонизация и др.

По втората специфична цел, се планира подкрепа за:

 • Разработване на подходящи за повторна употреба, ремонт и рециклиране продукти;
 • Подобряване на технологичната инфраструктура на избрани сектори;
 • Разработване на кръгови бизнес модели;
 • Подкрепа на мерки за споделяне на знания и др.;

Основни целеви групи ще са съществуващи и нови МСП, включително организирани като кооперации и социални предприятия.

 • Приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ ще е дялово финансиране от 65 % от бюджета на Програмата. Чрез него ще се осъществява подкрепа на база Интегрирана териториална стратегия (ИТС), която се изготвя понастоящем. Индикативните дейности обект на финансиране, ще са:
  • Насърчаване на предприемачеството, дигитализацията, технологичната модернизация, участието в регионални вериги за създаване на стойност и интернационализацията на местния бизнес;
  • Повишаване на квалификацията и изграждането на нови знания и умения на служители и младежи;
  • Разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти;
  • Насърчаване на съвместни действия за развитие на екосистемни практики и услуги при управлението на природни активи с туристически потенциал;
  • Подкрепа за действия, насочени към широко прилагане на ориентирани към потребителите подходи при предоставянето на услуги от общ интерес, както и чрез включване на цифрови и зелени решения за обслужване в трансгранична среда;
  • Изпълнение на съвместни действия за намаляване на замърсяването и осигуряване на чист въздух, вода и храна и за смекчаване и адаптиране към изменението на климата и др..

Основните целеви групи ще са местни/ регионални органи и власти, регионални структури на централни публични органи, НПО, учебни и социални институции, както и МСП.

 • Приоритет 3 „По-сигурен граничен регион“ ще е дялово финансиране от 5% от бюджета на Програмата. По него ще се реализира стратегически проект за укрепване на институционалния и оперативен капацитет на полицията и други публични органи в трансграничния район, за подобряване на ефективността и уменията им за управление на миграцията.

Програмата ще запази териториалния обхват на тази от програмен период 2014-2020, а именно инвестиции в областите Бургас, Хасково, Ямбол, Одрин и Къркларели.

При желание и необходимост на общините от областите Бургас, Хасково, Ямбол, НСОРБ и МРРБ имат готовност съвместно да организират нарочно събитие, извън планираните две, за разясняване и подкрепа на общините в процеса по набирането на проектни идеи, В случай на такава необходимост, молим да ни информирате на: namrb@namrb.org