Набират се проекти за заетост на хората с увреждания и за изграждане на достъпна архитекстурна среда

15.07.2021

265

 

На https://ahu.mlsp.government.bg/home/ е публикувана информация за два обявени конкурса от Агенцията за хора с увреждания (АХУ).

Конкурс за проекти в рамките на Националната програма за заетост на хората с увреждания:

Програмата ще отпуска средства по 4 компонента:

 1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
 2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
 3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.
 4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

Максималният  размер на субсидията по всеки от компоненти, е както следва:

 • за Компонент  1 – до 10 000 лв.;
 • заКомпонент 2 –  до 10 000 лв.;
 • за Компонент  3 – до 10 000 лв.;
 • за Компонент 4 – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

Всеки работодател, съответно органът по назначаване, за да участва в Програмата, трябва да отговаря на следните общи условия:

 • да е регистриран по действащото законодателство;
 • да няма изискуеми публични задължения към държавата или общините;
 • общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години;
 • да не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими разходи или за същата цел;
 • да не е в изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент /ЕО/ № 1407/2013 г. на Европейската комисия.

По втората покана ще се финансират проекти на тема: „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“. Целта на програмата е постигане на ефективно пълноправно включване на хората с увреждания в културния, обществения и спортния живот на страната, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Проектните дейностите са обособени в три компонента:

 • КОМПОНЕНТ 1 – осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група чрез изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, извършване на ремонти, осигуряващи адаптиране на входове-изходи на обекта, изграждане на външни преходи, изграждане на сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания;
 • КОМПОНЕНТ 2 – приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещение от и пребиваване в него на лица с увреждания чрез строително-монтажни работи, придобиване и монтиране на различни съоръжения с цел създаване на: адаптирани места за трайно пребиваване на хората от целевата група.
 • КОМПОНЕНТ 3 - за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения (асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група

Максималният  размер на субсидията за всеки компонент е както следва:

 • за Компонент 1 –  до 12 000 лв.;
 • за Компонент 2 –  до 15 000 лв.;
 • за Компонент 3 –  до 50 000 лв.

Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават до 17.30 часа на 14 септември на място в офиса на АХУ, по пощата или по електронен път  на ahu_dostap@mlsp.government.bg.