Набират се проекти за топъл обяд по Фонд „Социална закрила“

12.11.2020

484

До 17.00 часа на 10.12.2020 г., общините могат да кандидатстват на конкурсен принцип, за отпускане на средства за предоставяне на топъл обяд от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) през 2021 г.

Общият бюджет на Програмата, реализираща се от ФСЗ през 2021 г. е  2 млн. лв. Размерът на финансирането на услугата за едно лице на ден е 3.20 лв., което включва: храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт – 2.70 лв.; други разходи: транспортни, режийни, консумативи – 0.50 лв. Топлият обяд може да се предоставя през работните дни от 04.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Максималният брой потребители, които могат да се включат в едно проектно предложение е 150 лица.

Целевите групи, на които може да се предоставя обяда са:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни деца и лица;
  • Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
  • Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Лицата желаещи да ползват услугата, подават в общините заявления, които в последствие се оценяват. С избраните потребители се подписват и договори.

При оценката на проектите от страна на общините се вземат предвид следните критерии:

а) възможност за доставка на приготвената храна до домовете на крайните потребители в рамките на общината;

б) опит в предоставянето на сходни дейности, в т.ч. социалната услуга „обществена трапезария“ или други социални услуги, включващи хранене на потребителите;

в) предоставяне на услугата в по-голям брой населени места чрез собствен транспорт;

г) собствен принос при реализиране на дейностите.

Проектните предложения се подават в деловодството на Фонд „Социална закрила“, гр. София, ул. „Триадица” № 2. Повече информация на  тел. 02 8119673, 8119401.

Информация за Програмата и документите за кандидатстване са публикувани на: http://mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila