Набират се проекти за социален диалог и достойна работа

10.09.2021

296

 

На https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork е публикувана покана за набиране на проекти по Програма „Социален диалог за достойна работа“, част от Норвежкия финансов механизъм.

Целта на Програмата е засилено тристранно сътрудничество между организациите на работодателите, профсъюзите и публичните власти и насърчаване на достойния труд в тясно сътрудничество с норвежки партньори.

Програмата е адресирана към работодателски организации, профсъюзи и други организации, публични органи и институции, които имат компетентности в насърчаването на достойния труд или тристранния диалог. Други видове организации, като бизнес асоциации, неправителствени организации, образователни и изследователски институции, работещи по теми като социален диалог и достоен труд, могат да са партньори по проект. Кандидатите и партньорите трябва да бъдат юридически лица в държава бенефициер по механизма или Норвегия.

Бюджетът на поканата е 310 000 евро. Безвъзмездната помощ за проект е между 20 000 евро и 100 000 евро. Максималният размер на безвъзмездната помощ е 90% от общите допустими разходи по проект.

Допустимите за подкрепа мерки, са свързани с:

  • укрепване на тристранния диалог и консултации на национално, регионално или местно ниво;
  • укрепване на двустранния диалог и консултации на национално, регионално или местно ниво;
  • разработване на структури и практики за социален диалог по теми за достоен труд (напр. условия на труд, здравословни и безопасни условия на труд, свързана с работата престъпност и достъп до заетост).
  • кампании за повишаване на осведомеността по теми за достоен труд (напр. баланс между професионален и личен живот, равенство между половете и недискриминация);
  • подобряване на прилагането на националното законодателство, свързано с достойния труд;
  • обучение и др.

 

Срокът за подаване на проектни предложения е 16 декември 2021 г., (четвъртък,) 13.00 ч.

За представяне на поканата на 17 септември ще се организира онлайн семинар.