Набират се проекти за създаване на детски кътове по ОП РЧР

01.10.2020

127

 

До 15 декември могат да се депозират проекти по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) https://esf.bg/procedures/detski-katove/

Процедурата цели предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място.

Допустими за подкрепа са следните дейности:

  • Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца. Всяко проектно предложение трябва да предоставя почасови грижи за минимум 15 деца на възраст до 12 г.;
  • Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца;
  • Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца;
  • Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца. Лицата могат да бъдат наети на пълен или непълен работен ден, в съответствие с нуждите на работниците/служителите на кандидата/асоциирания партньор. Едно безработно лице следва да полага грижи за минимум 5 деца.

 

Допустими кандидати са органи на изпълнителната и местната власт, както и търговски дружества- микро, малки и средни и големи предприятия. Кандидатстването може да се осъществи самостоятелно или в партньорство. Общините могат да си партнират само с други общини.

 

В случай на ремонт на помещение органите на изпълнителната и местна власт следва да запазят предназначението на инвестицията (адаптираните помещения за детски кътове за срок не по-кратък от 5 години от крайното плащане към бенефициента без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства.

 

Общият бюджет на процедурата е 15 млн. лв. Минималната стойност на проект е 50 000 лв., а максималната –150 000 лв. От общините не се изисква съфинансиране

Кандидатстването е чрез ИСУН 2020, като кандидат може да депозира само един проект.