Набират се проекти за повишаване на гражданското участие по ОПДУ

29.06.2021

164

 

На  https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/7754 е публикувана покана за набиране на проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Повишаване на гражданското участие в процесите на  изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Основните цели на процедурата са: партньорско управление с гражданите и бизнеса и открито и отговорно управление.

Очакваните резултати, са:

  • повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса;
  • нарастване на активността на НПО и СИП при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство;
  • отправяне на препоръки за подобряване на административното обслужване, за по-добра регулаторна среда, за подобряване на бизнес средата, за борба с корупцията, за предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, за спазване на етичните норми от държавните служители.

Допустими кандидати и партньори са юридически лица с нестопанска цел, за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата (НПО), както и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет.

Общините, както и структури на държавната администрация, са сред допустимите партньори. Партньорство с държавна администрация/орган на държавна власт/община е задължително при включване в проектното предложение на дейности за изпълнение на мерки на политики чрез съвместни действия (партньорства) между държавни администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП. 

Допустими за финансиране дейности, са:

  • Дейности за граждански мониторинг на политики и/или законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, включително и за подобряване на средата за гражданско участие в управлението;
  • Дейности за мониторинг на съдебните дела срещу администрацията;

Общият бюджет на процедурата е 11 145 970 лв. Максималният размер на проект е 60 000 лв. Крайният срок за кандидатстване е 17.00 часа на 28.09.2021 г.

По процедурата ще се проведат информационни дни на 14 и 21 юли от 10:00 часа в Zoom.