Набират се проекти за подобрен достъп до изкуства и култура

25.05.2021

219

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021,обяви втора покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/novini/vtora-pokana-za-proektni-predlozheniya-po-rezultat-2-%E2%80%9Epodobren-dostp-do-izkustva-i-kultura%E2%80%9C.

Допустими кандидати са всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор. Партньорството по поканата е желателно, но не е задължително. Насърчават се проекти, които са базирани на партньорства между кандидати и партньори от България и държавите донори.

Бюджетът на поканата е 1 582 353 евро, като максималният и минималният размер за проект са съответно 200 000 евро и 50 000 евро. Не се изисква съфинансиране от кандидатите.

Проектите по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ е необходимо да отговарят на следните задължителни изисквания:

а) Предвидените в проектните предложения дейности могат да се реализират на територията на Република България, а в случай на партньорство – и на територията на държавата на партньора от държавите донори.

б) Проектните предложения задължително трябва да включват реализиране на нови прояви на култура и изкуство.

в) Проектните предложения задължително трябва да включват реализация на културни прояви/събития/инициативи/мероприятия, осъществявани извън градския център – в зони със слаб достъп до изкуство и култура.

г) Проектните предложения задължително трябва да включват реализация на културни прояви/събития/инициативи/мероприятия, осъществявани на местно и регионално ниво.

д) Проектните предложения задължително трябва да предвидят разработване и изпълнение на план/стратегия за събиране/привличане на публика/и във връзка с реализацията на събитията/проявите/инициативите/мероприятията по проекта, с цел осигуряване на устойчивост на проекта.

  1. e) Проектните предложения задължително трябва да предвиждат обучение на експертния персонал на бенефициента с оглед повишаване на професионалните му компетентности и умения във връзка с организацията и провеждането на проявите на изкуство и/или култура, както и предвид привличането на публика на събитията.

Примерните допустими дейности, обект на подкрепа, са:

- дейности, свързани със създаването, организацията и провеждането на нови събития/спектакли за култура и изкуство, в сферата на театралните, танцовите, музикалните и сценичните изкуства, включително турнета (пътуващи събития) с участие на представители от страните-донори;

- дейности, свързани с организацията и провеждането на събития (включително пътуващи/турнета), посветени на артистичното и културно образование, културното наследство (материално и нематериално наследство, литература, архиви и др.), сценични изкуства, изящни и визуални изкуства и др., с участие на представители от страните-донори;

- дейности, свързани с организацията и провеждането на събития (включително пътуващи такива), свързани с традиционните занаяти, свързани с участието на представители от Страните-донори;

- дейности, свързани със създаването, организацията и провеждането на артистични намеси в публични пространства, които включват инсталации (включително звукови и светлинни), скулптури, обекти и прожекции с участие на представители от страните-донори;

- дейности, свързани с организиране и провеждане на събития на открито в областта на театралното, танцовото, музикалното и сценичното изкуство – танц, кино, литература, музика, визуални изкуства и др., с участието на представители от страните-донори;

- създаване на нови форми на иновативни културни събития и прояви, които да обхващат дейности за подобряването на съвместната работа и обмяната на опит чрез организиране на съвместни събития в областта на визуалните и сценичните изкуства, музиката, фотографията, електронното изкуство и др.;

- създаване на общи платформи, вкл. за обмен на знания и умения, споделяне на добри практики в сферата на културата между културни оператори, различни социални, възрастови и етнически групи, групи в неравностойно положение и подобряване на градската среда;

- развитие на нови събития (инициативи), свързани със съвременното изкуство, с цел привличане на млади хора, включително и представители на етническите малцинства със специален фокус върху ромската общност и др.;

- дейности, свързани с провеждането на събития, прояви и инициативи на детското и младежкото (любителско) творчество;

- леки ремонтни дейности („текущ ремонт“), пряко свързани с ревитализирането на вътрешно пространство и/или свързани с провеждането на културно мероприятие/събитие/инициатива.

Проектни предложения могат да се подават до 17.30 ч. на 23.08.2021 г.