Набират се проекти за побратимявания и мрежи от градове

02.06.2021

325

 

По Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt е отворена покана за набиране на проекти, в две направления:

Побратимявания между градовете: CERV-2021-TOWN-TT (TOWN TWINNING)

Цели:

 • насърчаване обмена между гражданите на различни страни;
 • възможност на гражданите да открият културното многообразие на Европейския съюз;
 • гарантиране на мирни отношения между европейските граждани и осигуряване тяхното активно участие на местно ниво;
 • укрепване на взаимното разбирателство и приятелството между европейските граждани;
 • насърчаване сътрудничеството между общините и обмен на най-добри практики;
 • подкрепа за добро местно самоуправление и засилване ролята на местните и регионалните власти в процеса на европейска интеграция.

Основни приоритети:

 • повишаване на осведомеността относно богатството на културното и езиково наследство в Европа;
 • повишаване на осведомеността за важността на засилването на процеса на европейска интеграция, основан на солидарност;
 • размисъл върху въздействието на пандемията COVID-19 върху местните общности;
 • насърчаване на чувството за принадлежност към Европа чрез промотиране на дебата за бъдещето на Европа.

Дейности обект на финансиране: семинари, конференции, обучения, експертни срещи, дейности за повишаване на осведомеността, събиране и консултиране на данни, разработване, обмен и разпространение на добри практики сред публичните власти и организациите на гражданското общество, разработване на комуникационни инструменти и използване на социалните медии .

Общият бюджет е 2 745 135 евро, максимален размер на проектно предложение - 30 000 евро.

Допустими кандидати: Юридически лица (публични или частни) от допустимите по Програмата държави (държави-членки на ЕС, асоциирани държави); Публични органи или организации с нестопанска цел: общини и / или други нива на местни власти или организации с нестопанска цел, представляващи местните власти.

Задължително е участието на поне 2 общини, едната от които следва да е от държава-членка на ЕС.

Продължителността за изпълнение на проектите е до 12 месеца.

 

Мрежи от градове: CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT (NETWORK OF TOWNS)

Цели:

 • създаване на възможност за гражданите да открият културното многообразие на Европейския съюз и да осъзнаят, че европейските ценности и културното наследство представляват основата за общото бъдеще;
 • гарантиране на мирни отношения между европейците и осигуряване на тяхното активно участие на местно ниво;
 • укрепване на взаимното разбирателство и приятелството между европейските граждани;
 • насърчаване сътрудничеството между общините и обмен на най-добри практики;
 • подкрепа на доброто местно самоуправление и засилване ролята на местните и регионалните власти в процеса на европейска интеграция.

Основни приоритети:

 • повишаване на осведомеността и изграждане на знания за правата на гражданите в ЕС;
 • повишаване на осведомеността и споделяне на най-добри практики относно ползите от многообразието, както и ефективни мерки за това как да се справим с дискриминацията и расизма;
 • повишаване на осведомеността и изграждане на знания за включване на малцинствата;
 • повишаване на осведомеността и обмен на най-добри практики относно Хартата на ЕС за основните права;
 • размисъл върху въздействието на пандемията COVID-19 върху местните общности.

Дейностите, обект на финансиране и допустимите кандидати са аналогични на тези по направлението за побратимяванията между градовете.

Общият бюджет е 4 млн. евро, като няма ограничения за максимален размер на проектно предложение.

Кандидатстването е в консорциум от минимум 5-ма кандидати, от които поне 3-ма следва да са от 3 различни държави-членки на ЕС.

Продължителността за изпълнение на проектите е до 24 месеца.

Кандидатстването и по двете направления е до 26 август 2021 г. 17:00 CET.

 

Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ за периода 2021-2027 обединява съществуващите в предходния програмен период Програми „Права, равенство и гражданство“ и  „Европа за гражданите“. Бюджетът й е 1.55 млрд. евро.  Програмата е на директно управление от ЕК и има 4 направления:

 • равенство, права  и равенство между половете;
 • насърчаване ангажираността на гражданите и участието им в демократичния живот на Съюза;
 • борба с насилието (т.нар. направление Дафне);
 • ценности на Съюза.