Набират се проекти за ограмотяване на възрастни по ОП НОИР

22.12.2020

196


На https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470 е публикувана покана за набиране на проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР).
Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване, чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.
Допустими кандидати по процедурата, са: Държавни и общински училища; Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза.
Допустими партньори са: Държавни и общински училища; Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза; Центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).
Проектите ще се изпълняват в партньорство между училища, ЦПЛР и Юридически лица с нестопанска цел. Процедурата насърчава включването на асоциирани партньори – общини, Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Регионални управления на образованието, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Държавната агенция за бежанците.
Допустими за подкрепа са дейности за:
1. Реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация;

2. Курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование за лица, навършили 16 години;

3. Валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен от основно образование;

4. Подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда – информиране за представяне на подходящи професии като групови/индивидуални дейности за запознаване с професии; диагностика за определяне и консултиране според придобитото по проекта образование за адаптиране на пазара на труда на регионално/местно ниво; посредничество и проследяване при осъществяване на връзката образование – пазар на труда и др.

Бюджета на процедурата е 15 млн. лв. Минималният размер на проект е 250 000 лв., а максималният размер – 750 000 лв.
Крайният срок за кандидатстване е 31.03.2021 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020.