Набират се проекти за интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване

12.07.2021

195

Обявена е процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Общата цел на поканата е да насърчи засиленото включване и овластяване на ромите в България, като подкрепи развитието на устойчиви механизми за прилагане на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите в маргинализираните ромски общности. Интегрираните мерки трябва да представляват комплексен подход, насочен към предоставяне на качествени услуги или подобряване на съществуващи в различни, но допълващи се области - равен достъп до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация. Дейностите следва да насърчават активно участие на ромската общност и да се изпълняват в сътрудничество с местните институции и заинтересованите страни.

Допустими кандидати са общините с ромски общности, които съставляват поне 5% от общото население и живеят в компактни групи (най-малко 2 000 представители на ромската общност).

Проектите следва задължително да се изпълняват в партньорство с една или повече неправителствени организации (НПО), с най-малко 3 години успешен опит в областта на приобщаването и овластяването на ромите.

Бюджетът на процедурата  е 8 млн. евро. Финансирането по проектите е дефинирано в три категории, съгласно броя представители на целевата група, живеещи в районите на интервенция (съгласно адресна регистрация), а именно:

  • представители на уязвими групи, в това число роми от 2 000 до 5 000 души - от 500 000 евро до 750 000 евро;
  • представители на уязвими групи, в това число роми от 5 001 до 10 000 души – от 500 000 евро до 1 000 000 евро;
  • представители на уязвими групи, в това число роми над 10 001 души – от 500 000 евро до 1 200 000 евро.

Проектните дейности трябва да обхващат интегрирани мерки в областта на:

  • образованието, здравеопазването, заетостта, професионалното обучение и други специфично необходими области на намеса;
  • дейности за овластяване на ромите и участие в разработването и прилагането на политики и услуги, които засягат развитието на общността;
  • дейности за увеличаване на достъпа и качеството на секторни или интегрирани услуги за роми;
  • дейности за повишаване нивото на приемане между ромите и основното население и за противодействие на дискриминацията и антициганизма.

На 23 юли, ще се проведе информационен ден по процедурата. За участие в същия е необходимо да се попълни и изпрати регистрационна форма, до 19 юли.  Регистрацията се осъществява на: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLGP-_NbUJWR1p7ezEk9iJR5zyM25f3q9H8JrZUvmH_LqeFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 На регистриралите се за участие ще бъдат изпратени програма и линк за присъединяване към събитието.