Набират се проекти за геотермална енергия в сгради държавна или общинска собственост по Норвежката програма

11.03.2021

539

 

На https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d2c0e731-f043-4d49-814c-318ff901eac8 са публикувани Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“.

Процедурата, която се финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., е с общ бюджет от 3.4 млн. евро. Бюджетът на всеки проект следва да е от 200 хил. до 400 хил. евро, като няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите.

Допустими кандидати са общините и администрациите към органите на изпълнителната власт a техни партньори могат да бъдат юридически лица от България или страните-донори, както и международни организации. Всеки кандидат може да подаде само един проект по процедурата.

Подкрепят се само проекти включващи интервенции в сгради на държавната и общинската администрация, които не се ползват за изпълнение на икономическа дейност.

Проектните предложения следва да включват дейности, свързани с реконструкция на съществуваща система или изграждане на нова система за отопление или за отопление и охлаждане, в т. ч. горещо водоснабдяване, за използване на геотермална енергия. Проектите може да предвиждат и комбинирано използване на геотермална енергия с други енергийни източници, вкл. ВИ.

Мерките, за които се кандидатства следва да са препоръчани с Доклад от обследване за енергийна ефективност. Проектните предложения трябва да включват сграда/и, в която/които е/са изпълнени основни мерки за енергийна ефективност (изолация на стени, под и покрив и смяна на дограма). Допустими за финансиране са следните дейности:

 • Изграждане на водочерпателен и реинжекционен сондаж;
 • Доставка и монтаж на съоръжения за водовземане, изграждане на довеждащи тръбопровод/и, свързващ/и сградата/ите със сондажа/ите или съществуваща водопреносна инфраструктура и др. съоръжение, необходими във връзка с източника на геотермална енергия;
 • Демонтаж на съществуващо оборудване;
 • Доставка и монтаж на термопомпа/и;
 • Доставка и монтаж на съоръжения за реконструкция на съществуваща система или за изграждането на нова система за отопление или за отопление и охлаждане за използването на геотермална енергия и енергия от др. ВИ, в т.ч. топлообменници, помпи, радиатори, конвектори, тръбопроводна арматура и др.;
 • Извършване на строително-монтажни работи, пряко свързани с изграждането на водочерпателен и реинжекционен сондаж, реконструкцията на съществуваща система или за изграждането на нова система за отопление или за отопление и охлаждане за използването на геотермална енергия и енергия от др. ВИ;
 • Доставка и монтаж на нови средства за измерване и контрол на потреблението на топлинна енергия;
 • Строителен надзор;
 • Авторски надзор;
 • Управление на проекта;
 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора от страна-донор;
 • Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на Бенефициента/Партньора (Партньорите);
 • Дейности за информираност и публичност;
 • Одит.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца.

Крайният срок за кандидатстване е 17.00 часа на 10 септември.