Набират се проекти за дигитално достъпно културно наследство

23.03.2021

589


Програмният оператор на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ обяви покана за нaбиране на проектни предложения „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“ https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/novini/prvata-pokana-po-rezultat-1-%E2%80%9Epodobreno-upravlenie-na-kulturnoto-nasledstvo%E2%80%9C,-podrezultat-1.2-%E2%80%9Edigitalno-dostpni-obekti-na-kulturnoto-nasledstvo%E2%80%9C-e-otvorena-za-podavane-na-proektni-predlozheniya

Целта на процедурата, която се финансира от ФМ на ЕИП, е да се подобрят условията на достъп до културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещите поколения.
Допустими кандидати са бюджетни организации, чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор, включително общини и областни администрации. Допустими партньори могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер. Всеки кандидат може да подаде само един проект по поканата.
Бюджетът на процедурата е 1 млн. евро, като минималният и максималният размер за проект са съответно 150 хил. евро и 350 хил. евро. От кандидатите не се изисква съфинансиране.

Проектите е необходимо да отговарят на следните задължителни изисквания за допустимост:
1. Да се реализират на територията на Република България, а в случай на партньорство – и на територията на държавата на партньора от държавите донори.
2. Да включват едновременно дейности по конвертиране в цифров формат за първи път на минимум 30 000 единици елементи на културно наследство (дигитализация) и реализация на минимум една дигитална изложба.
3. Когато конвертирането в цифров формат засяга обекти на авторско право, които се намират в период на закрила, и в случай че същото не попада в обхвата на „свободното използване“ по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и когато представянето пред публика на цифровизирани елементи на културното наследство предполага уреждане на авторски права, кандидатстващата организация следва да е получила съответното разрешение. Разноските по уреждането на съответните права не се признава за допустим разход. Не се изисква отстъпването на правата да е налице към датата на подаване на проектното предложение.
4. Когато конвертирането в цифров формат засяга документален архив, допустимите файлови формати следва да отговарят на изискванията за допустимост на файлови формати, приложими към съответния вид обекти, съгласно „Практически насоки за дългосрочно съхранение на електронни документи в администрациите“, изготвени от Държавна агенция „Електронно управление“.
5. Проектните предложения задължително трябва да предвиждат дейност за обучение на експертния персонал на бенефициента, който участва в процесите по дигитализация, с оглед повишаване на професионалните му компетентности и умения.
6. По проекта трябва задължително да се предвиждат дейности по предоставяне на достъп до съответното дигитализирано съдържание.
7. Концепция относно ефективното достигане до аудитория при реализирането на дигитална изложба (сътрудничество с образователни институции и/или други инициативи).
8. Всяко проектно предложение, което предвижда инвестиция в покупка на дълготрайни активи, следва да съдържа план за устойчивост на проектната инвестиция, представляващ период на продължаване на дейността по индикатора „брой елементи на културното наследство, конвертирани в цифров формат за първи път“ най-малко 5 г. след изтичането на проектния договор, като кандидатът осигури достатъчен ресурс за поддръжка на съответния актив и продължаващата му работа.
9. Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност за сформиране на екип за управление на проекта.
10. Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност за публичност и информация, включително разработването на двуезична (български и английски език) Интернет страница за съответния проект.
11. Всяко проектно предложение задължително трябва да включва анализ на риска.

Проектни предложения могат да се подават до 17.30 ч. на 16.06.2021 г.
Насоките за кандидатстване са публикувани на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5370d14-47b1-40c8-b876-d6f0b65fba1a