Набират се проекти за детско правосъдие и противодействие на домашното насилие

07.10.2021

205

 

По програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 се набират проекти по грантова схема за детско правосъдие и адресиране на домашното насилие и насилието срещу жените - https://www.eeagrants.bg/programi/pravosdie/novini/malka-grantova-sxema

Допустими кандидати са всички публични, частни, търговски или нетърговски, както и неправителствени организации, учредени като юридически лица в България. Те трябва да са регистрирани и да са осъществявали дейност поне 12 месеца преди публикуването на поканата.

Допустими партньори са всички публични, частни, търговски или нетърговски, както и неправителственаии организации, учредени като юридическо лице в Норвегия, България или държава извън Европейската икономическа общност, граничеща с България и всяка международна организация или нейн орган или агенция.

Всеки кандидат и партньор може да участва само в едно проектно предложение. Проектни предложения, които ще се изпълняват в партньорство с организация от Норвегия, получават допълнителни точки.

Допустими за подкрепа, са дейности по:

  • разработване и внедряване на специализирани услуги за подкрепа и осигуряване на среда за закрила за деца в риск;
  • обучения за специалисти (подкрепящи професии) по превенция и борба с домашното насилие, включително оценка на обучителните нужди и разработване на обучителни програми;
  • разработване и внедряване на специализирани услуги на местно ниво във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак;
  • провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и чувствителността относно домашното насилие и насилието, основано на полов признак и др.

Бюджетът на процедура е 1 500 000 евро, който се разпределя по равно за дейности насочени към детското правосъдие и домашното насилие.

Минималният размер на проект е 50 000 евро, а максималният - 200 000 евро. 

Крайният срок за кандидатстване е  6 декември 2021 г., 17.30 часа.

Насоките за кандидатстване, са публикувани на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c83f89ee-19cd-4efe-9ad6-8df26a0b5c80