Набират се проекти за адресиране на трансграничните препятствия и трудности

17.09.2020

214

На https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals е публикувана покана за набиране на  проектни предложения по пилотната инициатива на Европейската комисия -  b-solutions.  Целта й е да идентифицира и насърчи устойчиви методи за разрешаване на гранични пречки от правен и/или административен характер по вътрешните и сухопътните граници на ЕС.

Поканата има за цел да идентифицира допълнителни правни или административни пречки, които възпрепятстват сътрудничеството между граничните региони, а именно:

  • липса на съгласуваност на законодателството, приложимо от различните гранични страни;
  • несъответствия и припокриване в различни административни процедури;
  • неотчитащо спецификите на трансграничните взаимодействия законодателство на европейско, национално или регионално ниво.

Допустимите за подкрепа теми, са: заетост, здравеопазване, транспорт, многоезичие, институционално сътрудничество, информационни услуги, електронно правителство и данни.

На одобрените кандидати ще бъде предоставена експертна подкрепа, под формата на консултации.

Допустими кандидати по поканата, са:

  • публични органи- национални, регионални и местни;
  • трансгранични субекти като: Европейски групи за териториално сътрудничество, еврорегиони, евроградове и други.

Допустимо е участието в партньорство, като:

  • всички кандидати трябва да се намират в държава-членка на ЕС (или в съседство);
  • следва страните и техните територии да споделят поне една вътрешна граница на ЕС;
  • всеки кандидат или партньор може да участва само в едно проектно предложение по тематична област

Кандидатстването е онлайн на: https://www.b-solutionsproject.com/apply

Крайният срок за кандидатстване е 21 септември 2020 г., като се очаква удължаването му.