Набират се проекти в областта на убежището и миграцията

28.06.2021

127

На https://www.eeagrants.bg/programi/vtreshni-raboti/novini/otkrita-e-pokana-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya-v-oblastta-na-ubezhishheto-i-migracziyata е публикувана покана за набиране на проекти по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Откритата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица”, е насочена към повишаване на капацитета на националните служби, работещи в областта на убежището и миграцията със специален фокус върху нуждите на уязвими лица и по-конкретно непридружени малолетни и непълнолетни.

Областите, които ще бъдат подкрепени в рамките на процедурата също така включват мерки, свързани с правилно настаняване, социална подкрепа и достъп до основни услуги, включително осигурена защита, социална и психологическа помощ в съответствие с нуждите на уязвимите групи и по-специално непридружените непълнолетни, които търсят международна закрила, и в съответствие със стандартите в областта и на основата на извършена оценка за най-добрия интерес на детето.

Допустими кандидати и партньори, са:

  • Всички субекти, публични или частни, стопански или нестопански, неправителствени организации, регистрирани като юридическо лице в България.

Допустими дейности, са:

  • Меки мерки: минимум 55% общия размер на безвъзмездната помощ по проект. Включват обучения, обмени на опит, информация и публичност и др.
  • Компонент 1: Функциониране (ремонт, оборудване, поддръжка, оперативни разходи и др.) на приемателни съоръжения за уязвимите групи, търсещи убежище, с фокус върху непридружените непълнолетни и малолетни; Предоставяне на социални, здравни, образователни и правни услуги на уязвимите групи, търсещи убежище с фокус върху непридружените непълнолетни и малолетни; Здравни мерки, предоставяни на лицата, търсещи убежище със специален фокус върху уязвимите групи
  • Компонент 2: Изграждане на капацитет на националните институции, НПО и международни организации в областта на убежището и миграцията; Разработване на специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижа, попечителство и представителство на непридружените непълнолетни и малолетни; Обучения на персонала на заинтересованите страни за повишаване на знанията, експертизата и управленските умения за подкрепа и защита на уязвимите лица, търсещи убежище със специален фокус върху непридружените непълнолетни и малолетни и др.

Бюджетът на процедурата е 7 823 200 лв. Максималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства е 1 955 800 лв. (1 млн. евро). Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства е 391 160 лв. (200 хил. евро).

Крайният срок за кандидатстване е 18 август до 17:30 часа.