Набират се проекти по Програма „Еразъм+“

24.11.2021

290

 

Европейската комисия одобри годишната работна програма за 2022 г. по Програма „Еразъм+“- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6180

И през следващата година „Еразъм+“, ще предостави възможности на приблизително 10 милиона европейци, за обучение в чужбина, стажове, чиракуване, обмен на персонал и за проекти за трансгранично сътрудничество в различни области на образованието и обучението, младежта и спорта. В допълнение към общата покана, годишната работна програма за 2022 г. включва и други действия, като инициативата „Европейски университети“- https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_bg .

През 2022 г. Програма „Еразъм“ ще чества 35 години от създаването си, като през септември,  2022 година бе обявена за Европейската година на младежта.

Всеки публичен или частен орган, работещ в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, може да кандидатства за финансиране пред националните агенции по „Еразъм+“.

В областите на образованието, обучението и младежта и спорта, Програмата подкрепя три вида ключови действия:

  • Ключова дейност 1 – Учебна мобилност;
  • Ключова дейност 2 – Сътрудничество между организации и институции;
  • Ключова дейност 3 – Подкрепа за разработване на политики и сътрудничество.

Основните новости, въведени в публикуваните покани за набиране на проектни предложения, са:

  • Ориентирани към бъдещето проекти: имат за цел да включат партньорства от публични и частни организации. Общата цел е да се постигнат новаторски резултати, които могат да въздействат върху образованието в европейски мащаб;
  • Повече обмен с трети държави: ще имат възможност да участват и трети държави в целеви проекти и обмен, особено в областта на професионалното образование и обучение и спорта;
  • По-приобщаваща DiscoverEU: DiscoverEU предлага на 18-годишните възможността да пътуват из Европа;
  • Приближаване на ЕС до училищата: Действия по инициативата „Жан Моне“, които насърчават образованието и ще бъдат насочени към училищата и учениците от всички възрасти, както в общото, така и в професионалното образование, посредством различни дейности, включително учебни посещения;
  • Опростено финансиране на проекти за сътрудничество: „Еразъм+“ въвежда възможност за бенефициерите в партньорствата за сътрудничество да кандидатстват за еднократна сума за изпълнението на проектите си. Това значително намалява административната тежест при кандидатстването, управлението на проекта и докладването му.

Подробна информация за конкретните покани и свързаните с тях срокове можете да намерите в на специалния уебсайт.