Набират се проекти по Интеррег Европа и EURO-MED

20.04.2022

203

 

Набират се проекти по две от Програмите за териториално сътрудничество за програмен период 2021- 2027 https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-startira-dve-evropejski-programi-za-obsto-360-mln-evro/

По Програма Интеррег Европа 2021-2027 кандидатстването до 31 май. Целта на Програмата е да се подобри прилагането на програми за инвестиции за работни места, чрез насърчаване обмена на опит, иновативни подходи и добри практики сред участниците в регионалната политика. Тя подпомага местните, регионалните и националните власти от ЕС за разработване и изпълнение на политики за регионално развитие, чрез споделяне на общи решения. Подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да включват национални, регионални или местни власти, както и други организации, отговорни за разработването и/или провеждането на политики за регионално развитие, от поне три различни държави в Европа за изпълнение на съвместни дейности от три до четири години.

Допустими за подпомагане са мерки за изпълнение на политиките за по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа; по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа; по-добре свързана Европа; по-социална и по-приобщаваща Европа; Европа по-близо до гражданите; по-добро управление на сътрудничеството.

В зависимост от статута на организацията- кандидат, Програмата финансира от 70% до 80% дейности като: съвместни срещи, проучвателни посещения, партньорски проверки, разработване на планове за действие. Бюджетът по поканата е 130 млн. евро. В зависимост от броя на партньорите и продължителността се очаква финансирането на проект да бъде средно около 1-2 млн. евро.

Подробна информация за поканата, в т.ч. изискванията за разработване на проектните предложения, база от данни за проектни идеи и търсене на потенциални партньори,   инструменти за самооценка на проектната идея, както и запис от пленарните сесии на Форума за междурегионално сътрудничество „Европа, нека си сътрудничим!“ може да намерите на: https://www.interregeurope.eu/.

До 24 май се набират проекти  по Програма Евро-Средиземноморски басейн (EURO-MED) 2021-2027. Потенциални бенефициенти могат да подават предложения по Приоритет 3 „Добро управление на Средиземноморския регион“. Предвижда се подкрепа на проекти за институционален диалог – с бенефициенти регионални и национални публични органи. Целта е подобряване на координацията между отделни проекти и създаване на клъстери от проекти с оглед успешно интегриране на резултатите в практиката и публичните политики. Дейностите са насочени към бъдещите тематични проекти по първите два приоритета на Програмата - иновации и околна среда. Очаква се стартиране  на проектните дейности до края на м. ноември т.г.  Предвижда се финансиране на съвместни инициативи на местно, регионално и национално ниво по приоритетните направление „Иновации“, „Адаптиране към климатичните промени и преход към кръгова икономика“  и  „Подобряване на управлението и сътрудничеството“. Подробна информация за поканата, в т.ч. Насоки за кандидатстване, платформа за търсене на партньорски организации, въпроси и отговори, както и презентации от проведени информационни дни може да намерите на: https://interreg-euro-med.eu/en/call-1-governance-projects/

По Програмата, България има достъп до европейско финансиране за изпълнение на съвместни проекти с 67 региона на Средиземно море – най-вече крайбрежните части и острови в десет държави-членки на ЕС. С цялата си територия в Програмата участват Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Малта и Словения. Включени са и 11 региона от Испания, 5 региона от Франция, 3 региона от Португалия, както и държавите кандидат-членки на ЕС: Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания. Общият прогнозен бюджет на Програмата е около 230 млн. евро. Програмата ще финансира мерки в областта на иновациите и новите технологии – проекти за повишаване на капацитета за иновации на публичните власти и частните субекти за прилагане на решения за устойчива и зелена икономика и по-екологична среда за района на Средиземно море. Във фокуса на Програмата е и опазването на околната среда, като са предвидени мерки за решаване на общи проблеми, свързани със замърсяване на морските територии, управлението на отпадъци, опазване на биологичното разнообразие и др.

И по двете Програми съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 80%. Националното съфинансиране на всеки български партньор ще бъде в размер на 15% от бюджета му. То ще се осигури, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между МРРБ и партньора. Останалата част от 5% следва да се осигури като собствен принос на бенефициентите.