Набират се проекти по фонд „Младежка заетост“

08.09.2020

301

На https://eeagrants.org/news/were-looking-best-projects-fight-youth-unemployment-europe, е публикувана покана за набиране на проектни предложения по Норвежкия фонд за младежка заетост на Европейското икономическо пространство.

Целта е да се подкрепят устойчиви инициативи подобряващи достъпа до заетост, образование и обучение за млади хора, които живеят в малки градове, предградия или отдалечени области и са извън образование и заетост или са в процес на обучение, както и на млади безработни майки и дългосрочно безработни на възраст между 25 и 29 години.

Поканата има три основни области за подкрепа:

  • Иновации и проучвания: подкрепа за проекти, фокусирани върху нови, експериментални решения за борба с безработицата сред целевите групи и увеличаване на броя на устойчивите работни места за младите хора;
  • Трансфер на ноу-хау и добри практики: подкрепа за проекти, насочени към трансфер на ноу-хау и добри практики по инициативи за младежка заетост в европейските страни, с цел създаване на по-качествени работни места и по-ниски нива на безработица сред младежите в рамките на целевите групи;
  • Анализи и изследвания: подкрепа за: транснационални изследователски мрежи, които споделят идеи, теории, практики и опит за това как да се оценят и извършат проучвания на въздействието на инициативи, насочени към справяне с младежката заетост и за съвместни проекти на изследователски институции, които планират да увеличат капацитета си, като подпомагат кандидати за докторанти в областта на изследванията на въздействието.

Допустими кандидати са: юридически лица, публични или частни, търговски или нетърговски и неправителствени организации. Необходимо е партньорство от поне 2 организации от страните участващи в програмата.

Бюджетът на поканата е 11.5 млн. евро. Минималният размер на проект е 1 млн. евро, а максималният- 2 млн. евро. Изисква се съфинансиране от 15%. Проектите следва да приключат до 30 април 2024 г.

Крайният срок за кандидатстване е 5-ти януари 2021 г., 12.00 часа брюкселско време. Кандидатсването е онлайн чрез системата EGREG.