Набират се проекти по Хоризонт 2020

05.10.2020

511

 

До 26 януари 2021 г. се набират проекти по програма Хоризонт 2020. Поканата, чийто бюджет е 1 млрд. евро, е в контекста на Европейската Зелена сделка. Тя цели адресиране на климатичната криза, осигуряване на по-голяма защита на застрашеното европейско биологично разнообразие и местообитания и ускоряване устойчивото възстановяване от коронавирусната криза, превръщайки зелените предизвикателства във възможности за иновации.

Проекти ще се финансират в десет области, осем от които са тематични и свързани със Зелената сделка и 2 хоризонтални:

Област 1: Повишаване на климатичните амбиции: междусекторни предизвикателства

Проекти в три специфични сектора: (1) Предотвратяване и борба с екстремните горски пожари, чрез иновативни средства; (2) Към климатично неутрални и социално иновативни градове; (3) Устойчиви на климата иновативни пакети за Европейските региони.

Област 2: Чиста, достъпна и сигурна енергия

Включени  са следните теми: Иновативни наземни и офшорни технологии за възобновяема енергия и тяхното интегриране в енергийната система;  Разработване и демонстриране на 100 MW електролизатор, увеличаващ връзката между възобновяемите енергийни източници и индустриалните приложения  и Ускоряване на зеления преход и партньорството за достъп до енергия с Африка.

Област 3: Индустрия за чиста и кръгова икономика

Тук са  включени следните теми: Затваряне на индустриалния въглероден цикъл за борба с изменението на климата и Демонстрация на системни решения за териториалното разгръщане на кръговата икономика

Област 4: Енергийни и енергийно ефективни сгради

Областта включва темата Изграждане и обновяване по енергийно и ресурсно ефективен начин

Област 5: Устойчива и интелигентна мобилност

Областта включва темата Зелените летища и пристанища като мултимодални центрове за устойчива и интелигентна мобилност.

Област 6:  От ферма до трапезата

Включва темата за Тестване и демонстриране на системни иновации за устойчива храна от ферма до трапезата

Област 7: Биоразнообразие и екосистемни услуги

Областта включва темата Възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги

Област 8: Нулево замърсяване, среда без токсични вещества

Действията в тази област предвиждат Иновативни, системни решения за нулево замърсяване за защита на здравето, околната среда и природните ресурси от устойчиви и мобилни химикали и Насърчаване на регулаторната наука за справяне с химически и фармацевтични смеси: от наука до политики, основани на факти

Област 9: Укрепване на знанията (хоризонтална област)

Включва следните теми: Капацитет и услуги на европейската научноизследователска инфраструктура за справяне с предизвикателствата на Европейската Зелена сделка; Разработване на продукти и услуги за крайни потребители за всички заинтересовани страни и граждани, подкрепящи адаптирането и смекчаването на климата и Прозрачен и достъпен океан: към цифров близнак на океана.

Област 10: Овластяване на гражданите за преход към неутрална по отношение на климата, устойчива Европа (хоризонтална област)

Включва темите: Европейски капацитет за обсъждане и участие на гражданите в Зелената сделка; Поведенчески, социални и културни промени за Зелената сделка и Даване на възможност на гражданите да действат по отношение на изменението на климата и опазването на околната среда чрез образование, наука, инициативи за гражданско участие.

Допустими за кандидатстване по поканите са  юридически лица  от държавите-членки на ЕС. Кандидатстването е в консорциум от минимум 3 юридически лица от 3 различни страни-членки на ЕС. Финансирането от Хоризонт 2020 е от 70% до 100% от бюджета на проектите, в зависимост от областта за подкрепа и типа на юридическите лица- кандидати.

Повече информация на общия портал на ЕС за финансиране и търгове: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home