Министерството на културата започна подготовката на доклада за елементите, включени списъка на нематериалното културно наследство

19.08.2021

136

До 15 септември 2021 г. общините и заинтересованите организации могат да изпратят становища, които да бъдат взети под внимание при изготвянето на Втория периодичен доклад на страната ни за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. Докладът се изготвя от Министерството на културата и касае елементите, вписани в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Организацията на ООН за култура и образование ЮНЕСКО е изготвила формуляр, който може да даде насоки при разработването на становищата, тъй като обхваща основните аспекти на опазването и развитието на нематериалното културно наследство и дава представа за отделните части на документа.

 В т.А.3 от формуляра са идентифицирани институциите и организациите, участващи в изготвянето на периодичния доклад. Предвидено е различните институции и организации, както и самите общности, имащи отношение към опазването на нематериалното културно наследство, да подадат информация за своя принос по темата с данни за последните 6 години, както и цèли за следващия период на отчитане.

Становищата на заинтересованите организации следва да бъдат изпращани в Министерството на културата до 15.09.2021 г. на електронна поща: silva_ha@mc.government.bg и a.dimitrova@mc.government.bg.

Лица за контакт са: д.н. Силва Хачерян - началник отдел „Регионални дейности“, тел. 02/94 00 827 и Антоанета Димитрова – гл. експерт, отдел „Регионални дейности“, тел. 02/94 00 930

За улеснение при подготовката на становището си можете да разгледате формуляра за доклада тук: https://docs.google.com/document/d/1vvLBCj8AbLA0jx2aMHwD6BcXEEIVQDUd/edit?rtpof=true&sd=true