Министерският съвет е внесъл на 23.12.2021 г. в Народното събрание Законопроект за удължаване на някои от разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г. до 31 март 2022 г.

30.12.2021

500

Министерският съвет е внесъл на 23.12.2021 г. в Народното събрание Законопроект за удължаване на някои от разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г. до 31 март 2022 г. Предложени са и няколко ПЗР за дребни промени в сроковете по други закони. Законопроектът е достъпен тук: https://www.parliament.bg/bg/bills

 

Най-общо разпоредбите, които се предлага да влязат в сила от 1 януари 2022 г.и да са в сила до 31 март 2022 г. и засягат общините са:

 Съгласно чл. 1, т. 1-6 от Законопроекта:

- запазване минималния размер на заплатата за най-ниската длъжност в администрацията;

- запазване действието на разпоредбата за недължимост на наеми от бюджетните организации, когато са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините;

- запазване на максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс на 90 лв.;

- запазване на лимита на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола;

- запазване на условията за предоставяне на допълнителни възнаграждения на изпълнителите на медицинска помощ, съответно на дентална помощ от страна на МЗ;

- запазване размерите на семейните помощи за деца.

 

Съгласно чл. 1, т. 7:

- удължаване с 3 месеца – до края на март 2022 г. на възможността услугата “Асистентска подкрепа” по ЗСУ да се ползва без заплащане на такса.

 

Съгласно чл. 2 и чл. 3:

- запазване на осигурителните и здравните вноски, на месечния осигурителен доход и т.н., свързани с осигуряването и безработицата.

 

Съгласно § 2 от ПЗР:

- отлагане с една година – до 31.12.2022 г. на закриването на ДДЛРГ и ДМСДГ в общините Варна, Кърджали, Плевен и Стара Загора.

 

Съгласно § 3 от ПЗР:

- отлагане с три месеца – до 31 март 2022 г. на влизането в сила на по-високия коефициент 1,4 за определяне на заплатите на асистентите по ЗЛП.  До тогава се запазва досегашния от 1,2 към МРЗ.

 

Съгласно § 4 от ПЗР:

- отлагане с 6 месеца на създаването / трансформирането на Агенцията за хората с увреждания в Държавна агенция, която занапред следва да реализира политиката по предоставяне на лична помощ.

 

Днес, от името на НСОРБ, ще изпратим предложения по законопроекта в следните направления:

  • включване на допълнителни текстове, гарантиращи ритмичността на предоставянето на държавните трансфери за общините в периода до приемане на ЗДБРБ за 2022 г.
  • текстове за отмяна на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2021 г. и отлагането им за 2022ра.
  • текстове за прецизиране на ангажиментите на общините по Закона за личната помощ;
  • текстове за гарантиране използването на допълнителните трансфери от 100 млн.лв. до края на 2022  г.

 

Планираме да вземем участие в заседанието на Бюджетна комисия в Народно събрание, когато такова бъде насрочено. В тази връзка, ако имате и други предложения по законопроекта, ще сме благодарни да ги изпратите до обяд на 5.01.2022 г., на e-mail: namrb@namrb.org