Методическа подкрепа по осигуряване на непрекъснатост по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ през 2022 г.

22.12.2021

445

Във връзка с постъпили запитвания от общини по отношение на функционирането на новосъздадената социална услуга „Асистентска подкрепа“ през идната 2022 г., от Агенцията за социално подпомагане (АСП) ни предоставиха подробна информация.

От Агенцията обръщат внимание, че услугата се реализира по реда на Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги (ППЗСУ), като общината по местонахождение, която в качеството си на доставчик по предоставяне на „Асистентска подкрепа“ извършва насочването, администрира и управлява дейността по предоставянето и, при съобразяване с параметрите на осигуреното от държавния бюджет финансиране за съответната година. Предвидените средства ва Закона за държавния бюджет на Република България за предоставянето на услугата се разпределят и одобряват по натурални показатели от Общинския съвет, заедно с приемането на бюджета на общината за съответната година. През 2022 г., работата по организацията и управлението на „Асистентска подкрепа“ следва да продължи по установения до момента ред.

АСП е издала 265 бр. заповеди за предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, след подадено Заявление по образец от страна на кметовете на общините. Съгласно ППЗСУ, кметът на общината внася в Общински съвет проект на решение, към което прилага Заповедта за предварителното одобрение. Решението на ОбС се приема в съответствие с предварителното одобрение и в срок до 7 работни дни се изпраща на АСП и Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ).

С оглед стартирането на „Асистентската подкрепа“ като делегирана от държавата дейност, в различни периоди от време през 2021 г. и установената реална потребност на общините от тази социална услуга на по-късен етап – по-голям или по-малък брой потребители, следва да се прилага разпоредбата на чл. 85 от ППЗСУ. Кметът на общината подава Заявление за промяна броя на потребителите (за увеличаване или намаляване) до изпълнителния директор на АСП по утвърден от него образец, към което прилага обосновка за необходимостта от промяна, като се спазва регламента на чл. 85, ал. 2, т.1 и 2 от ППЗСУ – заявеният нов брой на потребителите на социалната услуга не надвишава максималния брой, определен в Националната карта на социалните услуги, и съответства на годишното планиране на социалните услуги за съответната община или област и Закона за държавния бюджет на съответната година; необходимите средства за финансиране на заявения нов брой потребители на социалната услуга от държавния бюджет са осигурени съгласно Закона за държавния бюджет на съответната година, както и посочва датата, от която иска да стартира промяната. Към заявлението се прилагат и съотносимите писмени доказателства и документи, които имат отношение към административното производство. АСП издава Заповед за предварително одобрение за промяна броя на потребителите на социалната услуга. Осъществяването на желаната промяна съгласно Националната карта на социалните услуги се извършва с решение на Общински съвет, прието съобразно предварителното одобрение.

Промяна на мястото на предоставяне на „Асистентска подкрепа“ се извършва по аналогичен ред, съгласно чл. 86 от ППЗСУ, чрез подаване на Заявление от кмета на общината, в което се посочва новия адрес, на който се планира предоставянето на услугата, обосновка за необходимостта от промяна и основание за ползване на съответната материална база, обзавеждане и оборудване (прилагат се документи, които го доказват), издаване на Заповед за предварително одобрение, за исканата промяна, от АСП и приемане на решение на Общински съвет, в съответствие с предварителното одобрение.

Решенията на ОбС относно промяна на броя на потребителите и промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ следва да се изпратят на АСП и АКСУ в срок до 7 работни дни.

Съгласно разпоредбите на § 31 от Предходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗСУ, до приемането на Националната карта на социалните услуги, от държавния бюджет се финансират само тези видове социални услуги, които до влизането в сила на закона са определени като държавно делегирани дейности с решение на Министерския съвет (МС) и за тях се прилагат разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването, финансирането и прекратяването на финансирането, годишното планиране, заплащането на таксите за ползване и освобождаването от такси за ползване и възлагането на социални услуги, финансирани от държавния бюджет. С цел осигуряване на непрекъснатост по предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в общините през 2022 г. от АСП ни информират, че в съответствие със законовите норми на § 44, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗСУ, социалните услуги се финансират от държавния бюджет съгласно стандартите за финансиране, определени по чл. 45 от ЗСУ, от 1-ви януари на годината, следваща приемането на Националната карта на социалните услуги, като до тогава финансирането на социалните услуги от държавния бюджет се осъществява по стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред.

„Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, е сред социалните услуги, предоставяне в общността, за която, съгласно Решение № 790 от 30.10.2020 г. на МС, е определено финансиране със средства от държавния бюджет през 2021 г. на всички общини в страната. С оглед приетия стандарт за услугата, в размер на 3985 лв. е важно да се отбележи, че съгласно Указанията на Министерството на финансите, относно съставяне и изпълнение на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г. (ФО-1/18.01.2021 г.), средствата се разпределят по следния начин: възнаграждение на асистента на база на минималната работна заплата за страната за 2021 г. и съответните задължителни осигурителни вноски от работодателя; разходи за работно облекло; разходи за надграждащи обучения и супервизия; разходи за администриране на услугата и разходи за транспорт по време на изпълнение на служебните задължения. Стандартът е разчетен един асистент да обслужва средно трима потребители при 8-часов работен ден.

Съобразно изискванията на чл. 38, ал. 1 и 2 от ППЗСУ, 30 дни преди изтичане срока на договора за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с потребителите, доставчикът изготвя доклад, в който се оценяват постигнатите резултати, заложени в индивидуалния план за подкрепа на лицето. Докладът се предоставя на лицето и общината, извършила насочването. При установяване на необходимост от продължаване предоставянето на услугата и при заявено желание от страна на потребителя, договорът може да бъде удължен чрез допълнително споразумение (анекс).

По повод регламентирането на трудовите правоотношения, засягащи работодателя – кмета на общината или частния доставчик, на който е възложено предоставянето на социалната услуга и служителите, предоставящи социални услуги на територията на общината, се спазва трудовото законодателство на Република България. Договорните отношения между двете заинтересовани страни се уреждат в Кодекса на труда. АСП няма законови правомощия да се произнася с позиция по трудово-правни въпроси.

Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1 и 2 на ЗСУ, въз основа на разработените стандарти за социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, АСП изготвя предложение за размера на таксите за ползване на социалните услуги, които се определят с тарифа, одобрена от МС по предложение на министъра на труда и социалната политика. Съгласно нормата на § 44, ал. 3 от ПЗР на ЗСУ до приемането на тарифата от МС таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се заплащат в размерите, определени по досегашния ред. В действащата, към настоящия момент, Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) са определени услугите, за които се заплаща такса. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не е упомената в Тарифата, като услуга, за чието предоставяне се начисляват такси.

 

Писмото от АСП можете да видите по-долу, в секция „Документи“.

 

Документи

ДатаФайл
22.12.2021 Писмо от АСП